โครงการ/รายการ โครงการสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ปีงบประมาณ 2565

โครงการ/รายการ โครงการสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ปีงบประมาณ 2565
ลำดับ วันที่ รายการ อนุมัติจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ใบโอน
1 09 กันยายน 2565 จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม (สพฐ.จัดสรรครั้งที่ 4) 22,150.00 0.00 22,150.00
รวม 22,150.00 0.00 22,150.00