โครงการ/รายการ โครงการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการและตัดสินใจ ปีงบประมาณ 2565

โครงการ/รายการ โครงการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการและตัดสินใจ ปีงบประมาณ 2565
ลำดับ วันที่ รายการ อนุมัติจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ใบโอน
1 1 มีนาคม 2565 จัดสรรงบประมาณ 40,000.00 0.00 40,000.00
2 17 พฤษภาคม 2565 เบิกค่าจ้างจัดทำโปรแกรมเพื่อควบคุมการบริหารงบประมาณตามแผนปฏิบัติการฯและงบประมาณอื่น ๆ 0.00 10,000.00 30,000.00
3 13 มิถุนายน 2565 เบิกค่าจ้างจัดทำโปรแกรมระบบประกันคุณภาพการศึกษา 0.00 5,000.00 25,000.00
4 15 มิถุนายน 2565 ค่าจ้าง จัดทำโปรแกรมระบบการบริหารการนิเทศ 0.00 10,000.00 15,000.00
5 05 สิงหาคม 2565 ค่าอาหาร อาหารว่างอบรมพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการภาครัฐ 0.00 9,900.00 5,100.00
6 11 สิงหาคม 2565 ค่าจ้างพัฒนาโปรแกรมกลุ่มบริหารงานบุคคล 0.00 5,000.00 100.00
7 22 สิงหาคม 2565 จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม (สพฐ.จัดสรรครั้งที่ 3) 5,400.00 0.00 5,500.00
8 31 สิงหาคม 2565 เบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 0.00 5,400.00 100.00
รวม 45,400.00 45,300.00 100.00