โครงการ/รายการ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบายเร่งด่วน ปีงบประมาณ 2565

โครงการ/รายการ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบายเร่งด่วน ปีงบประมาณ 2565
ลำดับ วันที่ รายการ อนุมัติจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ใบโอน
1 03 พฤศจิกายน 2564 จัดสรรงบประมาณ 50,000.00 0.00 50,000.00
2 01 มีนาคม 2565 จัดสรรงบประมาณ 24,354.00 0.00 74,354.00
3 23 มีนาคม 2565 จัดสรรงบประมาณครั้งที่ 3/2565 (สพฐ.จัดสรรครั้งที่ 2) 22,580.00 0.00 96,934.00
4 15 สิงหาคม 2565 ค่าจ้างถ่ายเอกสารประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ ผอ.เขต สพป.น่าน เขต 1 0.00 5,580.00 91,354.00
5 30 สิงหาคม 2565 ค่าถ่ายเอกสารและจัดทำรูปเล่มรายงานผลการปฏิบัติงานประกอบการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ของ ผอ.สพป.น่าน เขต 1 0.00 3,795.00 87,559.00
6 30 สิงหาคม 2565 ค่าจ้างจัดทำป้ายจัดนิทรรศการในการประเมินการปฏิบัติงานในหน้าที่ของ ผอ.สพป.น่าน เขต 1 0.00 1,200.00 86,359.00
7 30 สิงหาคม 2565 เบิกค่าใช้จ่ายในการจัดมหกรรมเปิดโลกงานอาชีพ "กาดหมั้วคัวละอ่อนน่าน" สร้างสรรค์ผลงานสานต่ออาชีพ วันที่ 17 กย 65 0.00 60,000.00 26,359.00
รวม 96,934.00 70,575.00 26,359.00