โครงการ/รายการ โครงการพัฒนาการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ สพป.น่าน เขต 1 ปีงบประมาณ 2565

โครงการ/รายการ โครงการพัฒนาการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ สพป.น่าน เขต 1 ปีงบประมาณ 2565
ลำดับ วันที่ รายการ อนุมัติจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ใบโอน
1 03 พฤศจิกายน 2564 จัดสรรงบประมาณครั้งที่ 1/2565 106,930.00 0.00 106,930.00
2 03 พฤศจิกายน 2564 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวันที่ 28-29 ตุลาคม 2564 0.00 69,640.00 37,290.00
3 01 มีนาคม 2565 จัดสรรงบประมาณ -6,700.00 0.00 30,590.00
4 28 มีนาคม 2565 ค่าจ้างถ่ายเอกสารและเข้ารูปเล่มแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 0.00 5,182.00 25,408.00
5 04 สิงหาคม 2565 ค่าอาหาร อาหารว่างประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ/กลั่นกรองโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณเพื่อบรรจุในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 0.00 2,970.00 22,438.00
6 04 สิงหาคม 2565 ค่าอาหาร อาหารว่างประชุมจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2566-2570 ในวันที่ 11 สิงหาคม 2565 0.00 5,830.00 16,608.00
รวม 100,230.00 83,622.00 16,608.00