โครงการ/รายการ โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการฯ มีความเข้าใจในหลักเกณฑ์ฯ (PA) ปีงบประมาณ 2565

โครงการ/รายการ โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการฯ มีความเข้าใจในหลักเกณฑ์ฯ (PA) ปีงบประมาณ 2565
ลำดับ วันที่ รายการ อนุมัติจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ใบโอน
1 1 ค่าใช้จ่ายในการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ วันที่ 18 ตุลาคม 2564 0.00 23,780.00 -23,780.00
2 03 พฤศจิกายน 2564 จัดสรรงบประมาณครั้งที่ 1/2565 23,780.00 0.00 0.00
รวม 23,780.00 23,780.00 0.00