โครงการ/รายการ โครงการประเมินผลการปฏิบัติงานและพัฒนางานของผู้อำนวยการสถานศึกษา/รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพป.น่าน เขต 1 ปีงบประมาณ 2565

โครงการ/รายการ โครงการประเมินผลการปฏิบัติงานและพัฒนางานของผู้อำนวยการสถานศึกษา/รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพป.น่าน เขต 1 ปีงบประมาณ 2565
ลำดับ วันที่ รายการ อนุมัติจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ใบโอน
1 01 มีนาคม 2565 จัดสรรงบประมาณ 12,010.00 0.00 12,010.00
2 01 มีนาคม 2565 ค่าจ้างถ่ายเอกสารและเข้ารูปเล่มคู่มือการประเมิน ผอ.รร. / รักษาการ ผอ.รร. 0.00 2,000.00 10,010.00
3 23 มีนาคม 2565 จัดสรรงบประมาณครั้งที่ 3/2565 (สพฐ.จัดสรรครั้งที่ 2) 2,990.00 0.00 13,000.00
4 18 เมษายน 2565 คชจ.ในการเดินทางไปประเมิน ผอ.รร. กลุ่มนาหมื่น 2 / 28 มีนาคม 2565 / นางชุลีกร เชียงปาละ 0.00 360.00 12,640.00
5 22 เมษายน 2565 ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่ม รร.เมือง 2 / นส.นัฐพร ท้าวคำพุ 0.00 720.00 11,920.00
6 25 เมษายน 2565 ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่ม รร.เวียงสา 3 / นายสุวิทย์ ผูกจิต 0.00 2,400.00 9,520.00
7 25 เมษายน 2565 ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่ม รร.นาน้อย 2 / นางพัชรี ทานะ 0.00 600.00 8,920.00
8 25 เมษายน 2565 ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่ม รร.เวียงสา 2 /นางสาวกฤติยา ขัติยะ 0.00 2,040.00 6,880.00
9 25 เมษายน 2565 ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่ม รร.เมือง 3 / นางวราภรณ์ ศิริ 0.00 2,040.00 4,840.00
10 27 เมษายน 2565 ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่ม รร.แม่จริม / นายพิจักนภัสถ์ สุริยะพรหม 0.00 600.00 4,240.00
11 27 เมษายน 2565 ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่ม รร.เวียงสา 4 / นางดวงตา ลำลึก 0.00 1,200.00 3,040.00
12 23 พฤษภาคม 2565 ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่ม รร.ภูเพียง 2 /น.ส.พรพรรณ ณ ลำพูน 0.00 600.00 2,440.00
13 06 มิถุนายน 2565 ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการเพื่อประเมินผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่ม รร.นาน้อย 3 0.00 960.00 1,480.00
14 07 กรกฎาคม 2565 ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ ผอ.รร. กลุ่ม รร.บ้านหลวง 0.00 1,440.00 40.00
รวม 15,000.00 14,960.00 40.00