โครงการ/รายการ โครงการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาระยะเวลา 1 ปี ของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่ การศึกษา ปีงบประมาณ 2565

โครงการ/รายการ โครงการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาระยะเวลา 1 ปี ของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่ การศึกษา ปีงบประมาณ 2565
ลำดับ วันที่ รายการ อนุมัติจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ใบโอน
1 01 มีนาคม 2565 จัดสรรงบประมาณ 50,000.00 0.00 50,000.00
2 18 มีนาคม 2565 ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มในการประชุมคณะฯ ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 0.00 1,650.00 48,350.00
3 21 มีนาคม 2565 ค่าจ้างถ่่ายเอกสารและเข้ารูปเล่ม 0.00 4,387.00 43,963.00
4 24 มีนาคม 2565 ค่าจ้างเหมาขนส่งวัสดุอุปกรณ์ในการจัดนิทรรศการ โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย 0.00 1,500.00 42,463.00
5 24 มีนาคม 2565 ค่าจ้างเหมาขนส่งวัสดุอุปกรณ์ในการจัดนิทรรศการ โรงเรียนราชานุบาล 0.00 1,000.00 41,463.00
6 24 มีนาคม 2565 ค่าจ้างเหมาขนส่งวัสดุอุปกรณ์ในการจัดนิทรรศการ โรงเรียนบ้านเป้า 0.00 1,500.00 39,963.00
7 24 มีนาคม 2565 ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มในการประเมินฯ วันที่ 9 มีนาคม 2565 0.00 28,800.00 11,163.00
8 25 มีนาคม 2565 ค่าจ้างเหมาขนส่งวัสดุอุปกรณ์ในการจัดนิทรรศการ โรงเรียนประกิตเวชศักดิ์ 0.00 2,000.00 9,163.00
9 27 มีนาคม 2565 ค่าจ้างเหมาขนส่งวัสดุอุปกรณ์ในการจัดนิทรรศการ โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) 0.00 1,000.00 8,163.00
10 14 มิถุนายน 2565 ค่าจ้างทำป้ายบอร์ดจัดนิทรรศการ 0.00 1,800.00 6,363.00
11 20 กรกฎาคม 2565 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ในการเข้าร่วมรับคำแนะนำของคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยงในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัิติงานในหน้าที่ของ ผอ.สพป. ครั้งที่ 3 จ.แพร่ เขต 2 0.00 5,580.00 783.00
12 22 สิงหาคม 2565 จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม (สพฐ.จัดสรรครั้งที่ 3) 25,000.00 0.00 25,783.00
รวม 75,000.00 49,217.00 25,783.00