โครงการ/รายการ โครงการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา/รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2565

โครงการ/รายการ โครงการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา/รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2565
ลำดับ วันที่ รายการ อนุมัติจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ใบโอน
1 03 พฤศจิกายน 2564 จัดสรรงบประมาณครั้งที่ 1/2565 16,770.00 0.00 16,770.00
2 08 พฤศจิกายน 2564 ค่าใช้จ่ายประเมิน ผอ.รร. และ รอง ผอ.รร.บรรจุใหม่ 0.00 12,850.00 3,920.00
3 03 มีนาคม 2565 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปประเมิน ผอ.รร. และ รอง ผอ.รร./ วันที่ 11 มีนาคม 2565 0.00 1,860.00 2,060.00
4 28 มีนาคม 2565 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปประเมิน ผอ.รร. และ รอง ผอ.รร. 0.00 1,440.00 620.00
รวม 16,770.00 16,150.00 620.00