โครงการ/รายการ โครงการพัฒนางานประชาสัมพันธ์ สพป.น่าน เขต 1 ปีงบประมาณ 2565

โครงการ/รายการ โครงการพัฒนางานประชาสัมพันธ์ สพป.น่าน เขต 1 ปีงบประมาณ 2565
ลำดับ วันที่ รายการ อนุมัติจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ใบโอน
1 01 มีนาคม 2565 จัดสรรงบประมาณ 26,500.00 0.00 26,500.00
2 23 มีนาคม 2565 จัดสรรงบประมาณครั้งที่ 3/2565 (สพฐ.จัดสรรครั้งที่ 2) 7,500.00 0.00 34,000.00
3 15 กันยายน 2565 เบิกค่าเช่าเวลาสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดน่าน คลื่น FM 94.75 MGz เวลา 14.00-15.00 น. 0.00 30,000.00 4,000.00
รวม 34,000.00 30,000.00 4,000.00