โครงการ/รายการ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาด้วยการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2565

โครงการ/รายการ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาด้วยการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2565
ลำดับ วันที่ รายการ อนุมัติจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ใบโอน
1 1 มีนาคม 2565 จัดสรรงบประมาณ 30,000.00 0.00 30,000.00
2 18 เมษายน 2565 เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพื่อตรวจสอบการเงินการบัญชีของสถานศึกษา จำนวน 22 รร. 0.00 16,560.00 13,440.00
3 02 สิงหาคม 2565 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะในการไปราชการตรวจสอบทางการเงินของสถานศึกษาของหน่วยตรวจสอบภายใน 0.00 13,440.00 0.00
รวม 30,000.00 30,000.00 0.00