โครงการ/รายการ โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม ปีงบประมาณ 2565

โครงการ/รายการ โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม ปีงบประมาณ 2565
ลำดับ วันที่ รายการ อนุมัติจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ใบโอน
1 1 มีนาคม 2565 จัดสรรงบประมาณ 1,100.00 0.00 1,100.00
2 23 มีนาคม 2565 จัดสรรงบประมาณครั้งที่ 3/2565 (สพฐ.จัดสรรครั้งที่ 2) 13,900.00 0.00 15,000.00
3 22 สิงหาคม 2565 จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม (สพฐ.จัดสรรครั้งที่ 3) 2,600.00 0.00 17,600.00
รวม 17,600.00 0.00 17,600.00