โครงการ/รายการ โครงการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ปีงบประมาณ 2565

โครงการ/รายการ โครงการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ปีงบประมาณ 2565
ลำดับ วันที่ รายการ อนุมัติจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ใบโอน
1 01 มีนาคม 2565 จัดสรรงบประมาณ 5,000.00 0.00 5,000.00
2 16 มีนาคม 2565 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปประเมินครูผู้ช่วย /นางนรากร เพ็งผ่อง 0.00 720.00 4,280.00
3 16 มีนาคม 2565 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปประเมินครูผู้ช่วย / นางดวงตา ลำลึก 0.00 1,080.00 3,200.00
4 16 มีนาคม 2565 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปประเมินครูผู้ช่วย / นางเรณู หมื่นพรมแสน 0.00 1,440.00 1,760.00
5 23 มีนาคม 2565 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปประเมินครูผู้ช่วย / นางลำเนาว์ ชัยคำ 0.00 960.00 800.00
6 23 มีนาคม 2565 จัดสรรงบประมาณครั้งที่ 3/2565 (สพฐ.จัดสรรครั้งที่ 2) 2,500.00 0.00 3,300.00
7 21 มิถุนายน 2565 ค่าเบี้ยเลี้ยงไปราชการประเมินความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย รร.บ้านน้ำมวบ วันที่ 14 มิถุนายน 2565 0.00 480.00 2,820.00
8 21 มิถุนายน 2565 ค่าเบี้ยเลี้ยไปราชการประเมินความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย รร.บ้านห้วยมอญ วันที่ 8 มิถุนายน 2565 รร.ชุมบ้านบ่อแก้ว วันที่ 10 มิถุนายน 2565 0.00 960.00 1,860.00
9 29 มิถุนายน 2565 ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยฯ รร.บ้านท่ามงคล วันที่ 20 มิถุนายน 2565 0.00 240.00 1,620.00
10 29 มิถุนายน 2565 ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยฯ รร.ไตรธารวิทยา วันที่ 22 มิถุนายน 2565 0.00 240.00 1,380.00
11 04 กรกฎาคม 2565 ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย รร.บ้านนา 20 พค 65 รร.บ้านนาราบ 14 มิย 65 บ้านส้านนาหนองใหม่ 16 มิย 65 รร.บ้านเชียงของ 17 มิย 65 รร.วัดท่าข้าม 24 มิย 65 0.00 1,080.00 300.00
12 07 กรกฎาคม 2565 ค่าเบี้ยเลี้ยคณะกรรมการประเมินการเตรียมความพร้อมครูผู้ช่วย รร.บ้านสองแคว รร.บ้านวังตาว รร.บ้านกาใส รร.บ้านน้ำโค้ง ในวันที่ 27 พค 65 ,23 มิย 65 , 3 กค 65 0.00 720.00 -420.00
13 27 กรกฎาคม 2565 ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย รร.บ้านตอง รร.บ้านร่มเกล้า รร.ชุมชนบ้านนาคา ในวันที่ 29 มิย 65 / 19 กค 65 0.00 960.00 -1,380.00
14 27 กรกฎาคม 2565 ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย รร.บ้านปิงหลวง รร.บ้านนาคา วันที่ 27 มิย 65 0.00 480.00 -1,860.00
รวม 7,500.00 9,360.00 -1,860.00