โครงการ/รายการ โครงการเสริมสร้างและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด สพป.น่าน เขต 1 ปีงบประมาณ 2565

โครงการ/รายการ โครงการเสริมสร้างและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด สพป.น่าน เขต 1 ปีงบประมาณ 2565
ลำดับ วันที่ รายการ อนุมัติจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ใบโอน
1 1 มีนาคม 2565 จัดสรรงบประมาณ 8,800.00 0.00 8,800.00
2 24 มีนาคม 2565 ค่าอาหารว่างประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรบทเรียนออนไลน์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 0.00 600.00 8,200.00
3 23 พฤษภาคม 2565 ค่าอาหาร อาหารว่างประชุมคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรบทเรียนออนไลน์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ (Nan1 Juman Capital Excellencd Unit : Nan1 HCEU) 0.00 2,200.00 6,000.00
4 13 มิถุนายน 2565 ค่าอาหารว่าง ประชุมวางแผนการพัฒนาทักษะการทำงานของบุคลากรใน สพป.น่าน เขต 1 วันที่ 31 พค.2565 0.00 390.00 5,610.00
5 22 สิงหาคม 2565 จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม (สพฐ.จัดสรรครั้งที่ 3) 119,550.00 0.00 125,160.00
6 13 กันยายน 2565 จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม (สพฐ.จัดสรรครั้งที่ 4) 190,340.00 0.00 315,500.00
7 14 กันยายน 2565 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาเสริมสร้างและพัฒนาดุลยภาพบุคลากร สพป.น่าน เขต 1 วันที่ 23-24 กย 2565 0.00 164,840.00 150,660.00
8 14 กันยายน 2565 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครู วันที่ 30 กย 2565 0.00 105,100.00 45,560.00
9 14 กันยายน 2565 ค่าจ้างจัดทำเอกสารทำเนียบผู้ทำคุณประโยชน์ทางการศึกษา 0.00 14,450.00 31,110.00
10 14 กันยายน 2565 จัดซื้อของที่ระลึกในการศึกษาดูงาน สพป.น่าน เขต 2 วันที่ 23 กย 65 0.00 1,500.00 29,610.00
รวม 318,690.00 289,080.00 29,610.00