โครงการ/รายการ โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ 2565

โครงการ/รายการ โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ 2565
ลำดับ วันที่ รายการ อนุมัติจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ใบโอน
1 1 มีนาคม 2565 จัดสรรงบประมาณ 8,400.00 0.00 8,400.00
2 23 มีนาคม 2565 จัดสรรงบประมาณครั้งที่ 3/2565 (สพฐ.จัดสรรครั้งที่ 2) 27,600.00 0.00 36,000.00
3 21 กรกฎาคม 2565 จัดซื้อของที่ระลึกสำหรับผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการศึกษา 0.00 27,600.00 8,400.00
4 03 สิงหาคม 2565 ึ้่จัดซื้อกรอบรูปเกียรติบัตร 70 อัน ๆ ละ 120 บาท 0.00 8,400.00 0.00
รวม 36,000.00 36,000.00 0.00