โครงการ/รายการ โครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมิน PISA ปีงบประมาณ 2565

โครงการ/รายการ โครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมิน PISA ปีงบประมาณ 2565
ลำดับ วันที่ รายการ อนุมัติจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ใบโอน
1 1 มีนาคม 2565 จัดสรรงบประมาณ 4,950.00 0.00 4,950.00
รวม 4,950.00 0.00 4,950.00