โครงการ/รายการ โครงการวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2564 (สทศ. 480,480 + เขตพื้นที่ 9,976) ปีงบประมาณ 2565

โครงการ/รายการ โครงการวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2564 (สทศ. 480,480 + เขตพื้นที่ 9,976) ปีงบประมาณ 2565
ลำดับ วันที่ รายการ อนุมัติจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ใบโอน
1 1 ค่าจ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุม 0.00 5,576.00 -5,576.00
2 2 ค่าอาหาร อาหารว่างประชุมวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 0.00 3,520.00 -9,096.00
3 01 มีนาคม 2565 จัดสรรงบประมาณ 9,976.00 0.00 880.00
รวม 9,976.00 9,096.00 880.00