โครงการ/รายการ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ปีงบประมาณ 2565

โครงการ/รายการ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ปีงบประมาณ 2565
ลำดับ วันที่ รายการ อนุมัติจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ใบโอน
1 1 มีนาคม 2565 จัดสรรงบประมาณ 126,870.00 0.00 126,870.00
2 23 มีนาคม 2565 จัดสรรงบประมาณครั้งที่ 3/2565 (สพฐ.จัดสรรครั้งที่ 2) 108,130.00 0.00 235,000.00
3 28 มีนาคม 2565 โรงเรียนบ้านน้ำมวบ เบิกค่าวัสดุฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 0.00 4,000.00 231,000.00
4 03 พฤษภาคม 2565 ค่าวัสดุจัดทำคู่มือสำหรับดำเนินการจัดทำคู่มือการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 0.00 3,080.00 227,920.00
5 05 พฤษภาคม 2565 ค่าจ้างถ่ายเอกสารแบบทดสอบการอ่านให้กับโรงเรียน 0.00 70,000.00 157,920.00
6 23 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนชุมชนบ้านนาคา ค่าวัสดุ 0.00 4,000.00 153,920.00
7 31 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร เบิกค่าวัสดุฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 0.00 4,000.00 149,920.00
8 02 มิถุนายน 2565 ค่าวัสดุในการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการคิดคำนวณแบบเวทคณิตสำหรับครูผู้สอนคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 0.00 1,693.00 148,227.00
9 02 มิถุนายน 2565 โรงเรียนบ้านปิงหลวง ค่าวัสดุฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 0.00 4,000.00 144,227.00
10 03 มิถุนายน 2565 โรงเรียนราชานุบาล เบิกค่าวัสดุ 0.00 4,000.00 140,227.00
11 07 มิถุนายน 2565 ค่าใช้จ่ายอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมิน PISA 0.00 4,950.00 135,277.00
12 07 มิถุนายน 2565 โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย ค่าวัสดุ 0.00 4,000.00 131,277.00
13 14 มิถุนายน 2565 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเครื่องมือวัดและประเมินผลการนำเทคนิคการคิดเลขแบบเวทคณิตสู่การจัดการเรียนในห้องเรียน วันที่ 25 มิถุนายน 2565 0.00 2,820.00 128,457.00
14 15 มิถุนายน 2565 ค่าวัสดุในการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการคิดคำนวณแบบเวทคณิตสำหรับครูผู้สอนคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 0.00 2,307.00 126,150.00
รวม 235,000.00 108,850.00 126,150.00