โครงการ/รายการ โครงการส่งเสริมและพัฒนาการนำหลักสูตรสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ ปีงบประมาณ 2565

โครงการ/รายการ โครงการส่งเสริมและพัฒนาการนำหลักสูตรสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ ปีงบประมาณ 2565
ลำดับ วันที่ รายการ อนุมัติจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ใบโอน
1 03 พฤศจิกายน 2564 จัดสรรงบประมาณ 145,200.00 0.00 145,200.00
2 08 พฤศจิกายน 2564 ค่าใช้จ่ายอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการศึกษาฐานสมรรถนะในวันที่ 14,19 พฤศจิกายน 2564 0.00 145,200.00 0.00
3 23 มีนาคม 2565 จัดสรรงบประมาณครั้งที่ 3/2565 (สพฐ.จัดสรรครั้งที่ 2) 5,000.00 0.00 5,000.00
รวม 150,200.00 145,200.00 5,000.00