โครงการ/รายการ โครงการพัฒนาทักษะและสร้างเสริมประสบการณ์อาชีพตามความถนัดและความต้องการของผู้เรียน ปีงบประมาณ 2565

โครงการ/รายการ โครงการพัฒนาทักษะและสร้างเสริมประสบการณ์อาชีพตามความถนัดและความต้องการของผู้เรียน ปีงบประมาณ 2565
ลำดับ วันที่ รายการ อนุมัติจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ใบโอน
1 1 มีนาคม 2565 จัดสรรงบประมาณ 17,600.00 0.00 17,600.00
2 23 มีนาคม 2565 จัดสรรงบประมาณครั้งที่ 3/2565 (สพฐ.จัดสรรครั้งที่ 2) 2,400.00 0.00 20,000.00
รวม 20,000.00 0.00 20,000.00