โครงการ/รายการ โครงการป้องกันและบรรเทาภัยคุกคามของ สพป.น่าน เขต 1 ปีงบประมาณ 2565

โครงการ/รายการ โครงการป้องกันและบรรเทาภัยคุกคามของ สพป.น่าน เขต 1 ปีงบประมาณ 2565
ลำดับ วันที่ รายการ อนุมัติจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ใบโอน
1 1 ค่าจ้างปรับปรุงเซอร์เวอร์และติดตั้งใบรับรองความปลอดภัยทางไซเบอร์ 0.00 30,000.00 -30,000.00
2 1 มีนาคม 2565 จัดสรรงบประมาณ 30,000.00 0.00 0.00
รวม 30,000.00 30,000.00 0.00