โครงการ/รายการ ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง ปีงบประมาณ 2565

โครงการ/รายการ ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง ปีงบประมาณ 2565
ลำดับ วันที่ รายการ อนุมัติจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ใบโอน
1 03 พฤศจิกายน 2564 จัดสรรงบประมาณครั้งที่ 1/2565 80,000.00 0.00 80,000.00
2 19 พฤศจิกายน 2564 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เดือนตุลาคม 2564 0.00 17,288.20 62,711.80
3 16 ธันวาคม 2564 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เดือนพฤศจิกายน 2564 0.00 32,846.00 29,865.80
4 18 มกราคม 2565 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เดือนธันวาคม 2564 0.00 26,220.60 3,645.20
5 24 กุมภาพันธ์ 2565 จัดสรรงบประมาณ 50,000.00 0.00 53,645.20
6 25 กุมภาพันธ์ 2565 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เดือนมกราคม 2564 0.00 11,988.90 41,656.30
7 15 มีนาคม 2565 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เดือนกุมภาพันธ์ 2565 0.00 22,110.20 19,546.10
8 23 มีนาคม 2565 จัดสรรงบประมาณครั้งที่ 3/2565 (สพฐ.จัดสรรครั้งที่ 2) 150,000.00 0.00 169,546.10
9 26 เมษายน 2565 ค่าน้ำมันเดือนมีนาคม 2565 0.00 31,456.90 138,089.20
10 17 พฤษภาคม 2565 ค่าน้ำมันเดือนเมษายน 2565 0.00 7,561.10 130,528.10
11 13 มิถุนายน 2565 ค่าน้ำมันเดือนพฤษภาคม 2565 0.00 25,839.90 104,688.20
12 19 สิงหาคม 2565 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เดือน มิถุนายน 2565(BS=2385) 0.00 39,140.70 65,547.50
13 19 สิงหาคม 2565 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เดือน กรกฎาคม 2565(BS=2699) 0.00 38,005.30 27,542.20
14 22 สิงหาคม 2565 จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม (สพฐ.จัดสรรครั้งที่ 3) 55,000.00 0.00 82,542.20
15 12 กันยายน 2565 ค่าน้ำมัน ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการจัดส่งเอกสารประกอบการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ก.ต.ป.น. 0.00 4,650.00 77,892.20
16 27 กันยายน 2565 ค่าวัสดุน้ำมัน 0.00 2,200.00 75,692.20
รวม 335,000.00 259,307.80 75,692.20