โครงการ/รายการ ค่าวัสดุสำนักงาน ปีงบประมาณ 2565

โครงการ/รายการ ค่าวัสดุสำนักงาน ปีงบประมาณ 2565
ลำดับ วันที่ รายการ อนุมัติจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ใบโอน
1 03 พฤศจิกายน 2564 จัดสรรงบประมาณครั้งที่ 1/2565 80,000.00 0.00 80,000.00
2 04 พฤศจิกายน 2564 จัดซื้อพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนิ 0.00 390.00 79,610.00
3 04 พฤศจิกายน 2564 จัดซื้อธงชาติไทยและธงตราสัญลักษณ์ 0.00 1,920.00 77,690.00
4 04 พฤศจิกายน 2564 จัดซื้อธงประจำพระองค์ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี จำนวน 12 ผืน 0.00 600.00 77,090.00
5 04 พฤศจิกายน 2564 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ 0.00 5,676.00 71,414.00
6 04 พฤศจิกายน 2564 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ 0.00 6,806.00 64,608.00
7 04 พฤศจิกายน 2564 จัดซื้อวัสดุทำความสะอาด /ถังปั่น/ไม้ม๊อบ จำนวน 6 ชุด 0.00 5,970.00 58,638.00
8 04 พฤศจิกายน 2564 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ 0.00 4,575.00 54,063.00
9 04 พฤศจิกายน 2564 จัดซื้อวัสดุอะไหล่เครื่องพิมพ์เลเซอร์ (Drum) จำนวน 2 รายการ 0.00 3,570.00 50,493.00
10 29 พฤศจิกายน 2564 จัดซืื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ram) 0.00 2,140.00 48,353.00
11 29 พฤศจิกายน 2564 จัดซื้อนาฬิกาตั้งแวลา จำนวน 2 เครื่อง 0.00 1,700.00 46,653.00
12 02 ธันวาคม 2564 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 8 รายการ 0.00 10,540.00 36,113.00
13 03 ธันวาคม 2564 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 8 รายการ 0.00 17,890.00 18,223.00
14 03 ธันวาคม 2564 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 0.00 2,875.00 15,348.00
15 07 ธันวาคม 2564 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ 0.00 6,600.00 8,748.00
16 29 ธันวาคม 2564 จัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิหน้าผาก จำนวน 2 เครื่อง 0.00 3,600.00 5,148.00
17 23 มีนาคม 2565 จัดสรรงบประมาณครั้งที่ 3/2565 (สพฐ.จัดสรรครั้งที่ 2) 200,000.00 0.00 205,148.00
18 07 เมษายน 2565 ซื้อกระดาษทิชชู สบู่เหลวล้างมือ 0.00 4,950.00 200,198.00
19 22 สิงหาคม 2565 จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม (สพฐ.จัดสรรครั้งที่ 3) 80,000.00 0.00 280,198.00
20 13 กันยายน 2565 จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม (สพฐ.จัดสรรครั้งที่ 4) 200,000.00 0.00 480,198.00
21 15 กันยายน 2565 ค่าวัสดุ (เสาธงแตนเลส ขนาด 1.5" ยาว 2.5 ม. 0.00 850.00 479,348.00
22 15 กันยายน 2565 ค่าวัสดุ (หินบด จำนวน 6 คิว ๆ ละ 1,500 บาท) 0.00 9,000.00 470,348.00
รวม 560,000.00 89,652.00 470,348.00