โครงการ/รายการ ค่ากำจัดขยะมูลฝอย ปีงบประมาณ 2565

โครงการ/รายการ ค่ากำจัดขยะมูลฝอย ปีงบประมาณ 2565
ลำดับ วันที่ รายการ อนุมัติจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ใบโอน
1 3 พฤศจิกายน 2564 จัดสรรงบประมาณครั้งที่ 1/2565 1,000.00 0.00 1,000.00
รวม 1,000.00 0.00 1,000.00