โครงการ/รายการ ค่าซ่อมแซมอาคารสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2565

โครงการ/รายการ ค่าซ่อมแซมอาคารสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2565
ลำดับ วันที่ รายการ อนุมัติจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ใบโอน
1 03 พฤศจิกายน 2564 จัดสรรงบประมาณครั้งที่ 1/2565 50,000.00 0.00 50,000.00
2 03 ธันวาคม 2564 ค่าซอมแซมห้องรองผู้อำนวยการ สพป.น่าน เขต 1 / รองพิเชษฐ์ วงค์สวัสดิ์ 0.00 35,500.00 14,500.00
3 20 มกราคม 2565 ค่าจ้างตรวจสอบกระแสไฟฟ้า 0.00 1,144.90 13,355.10
4 23 มีนาคม 2565 จัดสรรงบประมาณครั้งที่ 3/2565) (สพฐ.จัดสรรครั้งที่ 2 50,000.00 0.00 63,355.10
5 04 สิงหาคม 2565 ค่าจ้างจัดทำซุ้มโครงเหล็ก จำนวน 2 อัน 0.00 14,980.00 48,375.10
6 09 สิงหาคม 2565 จ้างจัดทำรางรินน้ำฝนแบบอกไก่ กว้าง 80 ซม. ยาว 39 เมตร 0.00 35,100.00 13,275.10
7 22 สิงหาคม 2565 จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม (สพฐ.จัดสรรครั้งที่ 3) 5,000.00 0.00 18,275.10
8 23 สิงหาคม 2565 จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาอาคารจิตบริการ/อาคารคุณาลัย 0.00 16,000.00 2,275.10
9 13 กันยายน 2565 จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม (สพฐ.จัดสรรครั้งที่ 4) 20,000.00 0.00 22,275.10
รวม 125,000.00 102,724.90 22,275.10