โครงการ/รายการ ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ปีงบประมาณ 2565

โครงการ/รายการ ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ปีงบประมาณ 2565
ลำดับ วันที่ รายการ อนุมัติจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ใบโอน
1 03 พฤศจิกายน 2564 จัดสรรงบประมาณครั้งที่ 1/2565 20,000.00 0.00 20,000.00
2 18 พฤศจิกายน 2564 ซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 762 น่าน / เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง 0.00 1,690.00 18,310.00
3 23 มีนาคม 2565 จัดสรรงบประมาณครั้งที่ 2/2565 10,000.00 0.00 28,310.00
4 29 มีนาคม 2565 ซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข 9056 น่าน /เปลี่ยนเบรค 0.00 18,130.00 10,180.00
5 18 เมษายน 2565 รถตู้ นข 1779 /เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ไส้กรองน้ำมันเครื่อง+ไส้กรองอากาศ+ไส้กรองโซล่า เปลี่ยนสายพานหน้าเครื่อง (แตกร้าว) 0.00 5,610.00 4,570.00
6 22 มิถุนายน 2565 เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ไส้กรอง รถยนต์ กง 5101 น่าน 0.00 2,770.00 1,800.00
รวม 30,000.00 28,200.00 1,800.00