โครงการ/รายการ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง ปีงบประมาณ 2565

โครงการ/รายการ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง ปีงบประมาณ 2565
ลำดับ วันที่ รายการ อนุมัติจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ใบโอน
1 03 พฤศจิกายน 2564 จัดสรรงบประมาณครั้งที่ 1/2565 20,000.00 0.00 20,000.00
2 10 พฤศจิกายน 2564 ซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข 9056 น่าน / เปลี่ยนคลัช 0.00 18,100.00 1,900.00
3 01 มีนาคม 2565 จัดสรรงบประมาณ 5,000.00 0.00 6,900.00
4 01 มีนาคม 2565 ซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน นข 2332 น่าน 0.00 5,390.00 1,510.00
5 29 มีนาคม 2565 จัดสรรงบประมาณครั้งที่ 3/2565 (สพฐ.จัดสรรครั้งที่ 2) 5,000.00 0.00 6,510.00
6 28 เมษายน 2565 ซ่อมแซมรถตู้ นช 1779 น่าน /เช็คหัวฉีด 0.00 3,950.00 2,560.00
7 22 สิงหาคม 2565 จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม (สพฐ.จัดสรรครั้งที่ 3) 30,000.00 0.00 32,560.00
8 26 สิงหาคม 2565 เปลี่ยนไส้กรองโซล่า 0.00 680.00 31,880.00
9 30 สิงหาคม 2565 ค่าวัสดุยานพาหนะ 0.00 10,240.00 21,640.00
10 06 กันยายน 2565 เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง ไส้กรองน้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์+เฟืองท้าย รถตู้ นข 1779 0.00 3,405.00 18,235.00
11 13 กันยายน 2565 จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม (สพฐ.จัดสรรครั้งที่ 4) 14,660.00 0.00 32,895.00
12 14 กันยายน 2565 ซ่อมแซมครู นข 1779 0.00 5,680.00 27,215.00
13 14 กันยายน 2565 ซ่อมแซมรถ นข 762 และ บค 1981 0.00 10,315.00 16,900.00
รวม 74,660.00 57,760.00 16,900.00