โครงการ/รายการ ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะไปราชการ ปีงบประมาณ 2565

โครงการ/รายการ ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะไปราชการ ปีงบประมาณ 2565
ลำดับ วันที่ รายการ อนุมัติจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ใบโอน
1 03 พฤศจิกายน 2564 จัดสรรงบประมาณครั้งที่ 1/2565 100,000.00 0.00 100,000.00
2 09 ธันวาคม 2564 ค่าใช้จ่ายในการขนย้ายและเดินทางไปราชการประจำภายในราชอาณาจักรของ ผอ.สุพรรณิการ์ ผาลา 0.00 18,852.00 81,148.00
3 09 ธันวาคม 2564 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปประชุม ผอ.เขต ทั่วประเทศ จ.บึงกาฬ วันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2564 0.00 15,610.00 65,538.00
4 09 ธันวาคม 2564 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ.ลำปาง / รองพิเชษฐ์ วงค์สวัสดิ์ วันที่ 17-20 พฤศจิกายน 2564 0.00 11,060.00 54,478.00
5 09 ธันวาคม 2564 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สพป.เชียงราย เขต 1 วันที่ 14 ตุลาคม 2564 /น.ส.นันทิวัน แสงเนตร 0.00 750.00 53,728.00
6 17 มีนาคม 2565 ค่าใช้จ่ายการเดินทางประประชุมสื่อสารแผนภาค 16 /รองพิเชษฐ์ วงค์สวัสดิ์ / วันที่ 20-21 มีนาคม 2565 0.00 1,600.00 52,128.00
7 17 มีนาคม 2565 ค่าชดเชยน้ำมันเชื่้อเพลิงผู้แทนศูนย์สอบวันที่ 1 มีนาคม 2565 0.00 3,508.00 48,620.00
8 23 มีนาคม 2565 จัดสรรงบประมาณครั้งที่ 3/2565 (สพฐ.จัดสรรครั้งที่ 2) 150,000.00 0.00 198,620.00
9 25 มีนาคม 2565 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ/รับเครื่องราช วันที่ 31 มีนาคม 2565 - 1 เมษายน 2565 0.00 11,120.00 187,500.00
10 28 มีนาคม 2565 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ พชร. /นางลำเนาว์ ชัยคำ 0.00 240.00 187,260.00
11 21 เมษายน 2565 ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการเพื่อดำเนินการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน / นส.นงนุช จำปารัตน์ 0.00 3,120.00 184,140.00
12 06 พฤษภาคม 2565 ค่าพาหนะในการเดินทางไปอบรมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับผู้ตรวจสอบภายใน รุ่นที่ 3 วันที่ 23-25 พฤษภาคม 2565 โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ (นางวรพรรณ ภัทรกรณ์ , นางสาวพรสวรรค์ มั่นเข็มทอง , นางทิพธิวา แข่งขัน 0.00 15,520.00 168,620.00
13 17 พฤษภาคม 2565 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ณ โรงแรมไดมอนด์ปาร์คอินน์เชียงราย / นางรัตนา ภูเขียว , นายสมัย ศิริวงค์ 0.00 3,520.00 165,100.00
14 17 พฤษภาคม 2565 เบิกค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะในการเดินทางไปประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มสมรรถนะเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลฯ วันที่ 11-13 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมอิงธารรีสอร์ท จังหวัดนครนายก / นางสาวพิมพ์สมัย กุณพันธ์ 0.00 6,064.00 159,036.00
15 17 พฤษภาคม 2565 ค่าพาหนะเจ้าหน้าที่พัสดุ รร.เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ในวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2565 ณ สพป.น่าน เขต 1 จำนวน 34 คน 0.00 8,160.00 150,876.00
16 23 พฤษภาคม 2565 ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ของศึกษานิเทศก์ / คส.250/2564 0.00 21,988.00 128,888.00
17 06 มิถุนายน 2565 ค่าพาหนะในการเดินทางของคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปี 2564 ในวันที่ 21 มกราคม 2565 + ค่าอาหารว่างในการประชุม 0.00 1,170.00 127,718.00
18 10 มิถุนายน 2565 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะคณะกรรมการรับแบบของผู้ยื่นขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติฯ วันที่ 21-22 เมษายน 2565 0.00 2,360.00 125,358.00
19 10 มิถุนายน 2565 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นแบบขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติฯ วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 0.00 1,940.00 123,418.00
20 13 มิถุนายน 2565 ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 กลุ่ม รร.นาน้อย 2 0.00 960.00 122,458.00
21 13 มิถุนายน 2565 ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 กลุ่ม รร.นาหมื่น 2 0.00 840.00 121,618.00
22 13 มิถุนายน 2565 ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 กลุ่ม รร.เวียงสา 2 0.00 1,200.00 120,418.00
23 13 มิถุนายน 2565 ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 กลุ่ม รร.นาน้อย 3 0.00 1,320.00 119,098.00
24 13 มิถุนายน 2565 ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 กลุ่ม รร.เมือง 2 0.00 1,200.00 117,898.00
25 17 มิถุนายน 2565 ยืมเงินไปราชการเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมและฝึกปฏิบัติงานระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 - 1 กรกฎาคม 2565 (การเงิน+บุคคล) 0.00 5,804.00 112,094.00
26 21 มิถุนายน 2565 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะไปราชการนิเทศ ติดตาม ประเมินการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 กลุ่ม รร.สันติสุข วันที่ 23-26 มิถุนายน 2565 0.00 2,204.00 109,890.00
27 21 มิถุนายน 2565 ค่าเบี้ยเลี้ยงไปราชการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 กลุ้ม รร.เวียงสา 3 วันที่ 31 พค 65 - 2 มิถุนายน 2565 0.00 720.00 109,170.00
28 22 มิถุนายน 2565 ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 กลุ่ม รร.เวียงสา 4 ในวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2565 0.00 720.00 108,450.00
29 23 มิถุนายน 2565 ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 กลุ่ม ภูเพียง ในวันที่ 19,25,26,27 พฤษภาคม 2565 0.00 840.00 107,610.00
30 23 มิถุนายน 2565 ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 กลุ่ม รร.แม่จริม ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 - 2 มิถุนายน 2565 0.00 3,030.00 104,580.00
31 01 กรกฎาคม 2565 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเข้าร่วมประชุมยกระดับคุณภาพผู้บริหารการศึกษาเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาและวิชาชีพ วันที่ 24-26 พฤษภาคม 2565 จ.เชียงใหม่ 0.00 13,410.00 91,170.00
32 05 กรกฎาคม 2565 ค่าเบี้ยเลี้ยงไปราชการนิเทศการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1/65 กลุ่ม รร.เวียงสา 1 วันที่ 24 พค 65 , 31 พค 65 , 1 มิย 65 0.00 360.00 90,810.00
33 05 กรกฎาคม 2565 ค่าชดเชียน้ำมันการเดินทางไปราชการเข้าร่วมประชุมวางแผนและขับเคลื่อนการจัดการศึกษาของโรงเรียนในกลุ่มเวียงสา 2 ในวันที่ 29 มิย 65 0.00 376.00 90,434.00
34 05 กรกฎาคม 2565 ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 กลุ่ม รร.เมือง 3 ในวันที่ 25 พค 65 ,8 มิย 65 0.00 720.00 89,714.00
35 05 กรกฎาคม 2565 พิจารณารร.ที่จัดที่พักนอนในรร. ปีงบประมาณ 2565 และตรวยเยี่ยมรร.ที่จัดที่พักนอน(BS=2392) 0.00 720.00 88,994.00
36 11 กรกฎาคม 2565 ประชุมวางแผนขับเคลื่อนการจัดการศึกษาและนิเทศติดตามการซ่อมอุปกรณ์ DLTV และระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 0.00 348.00 88,646.00
37 18 กรกฎาคม 2565 ค่าชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิงเดินนทางไปเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านจิตเวชเด็กและวัยรุ่นในการให้การปรึกษาครอบครัวฯ 0.00 2,648.00 85,998.00
38 18 กรกฎาคม 2565 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการรับการตรวจติดตามนโยบายการตรวจราชการของคณะผู้ตรวจราชการ สพฐ. (ความปลอดภัย / ตามน้องกลับมาเรียน / จัดการเรียนรู้เชิงรุก / พัฒนาคุณภาพผู้เรียน) 0.00 9,870.00 76,128.00
39 21 กรกฎาคม 2565 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะเดินทางไปราชการร่วมประชุมสัมมนาการส่งเสริมความรู้ด้านกฏหมายการศึกษาและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง วันที่ 25-26 กรกฎาคม 2565 จ.ลำปาง 0.00 2,432.00 73,696.00
40 27 กรกฎาคม 2565 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะการบริหารจัดการด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุและสินทรัพย์ วันที่ 19-22 กค 65 รร.เดอะพาลาสโซ่ 0.00 3,711.00 69,985.00
41 02 สิงหาคม 2565 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะเดินทางไปร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการนำเข้าข้อมูลโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ในระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม 2565 ณ จ.เชียงใหม่ 0.00 5,160.00 64,825.00
42 11 สิงหาคม 2565 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะเดินทางไปราชการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลการใช้งานระบบบริหารงานบุคคง (HRMS , OBEC) ในวันที่ 17-19 สิงหาคม 2565 0.00 2,560.00 62,265.00
43 16 สิงหาคม 2565 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะเดินทางไปราชการเพื่อรับเครื่องราชอิสราภรณ์ วันที่ 25-256 สิงหาคม 2565 0.00 9,840.00 52,425.00
44 17 สิงหาคม 2565 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะเดินทางไปราชการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่ง สพฐ. (OBECQA) ในวันที่ 3-6 กย.65 รร.พาลาสโซ กทม. 0.00 4,500.00 47,925.00
45 17 สิงหาคม 2565 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะเดินทางไปราชการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งเครื่อข่ายผู้ตรวจสอบภายใน วันที่ 22-25 สค 65 จ.สงขลา 0.00 4,740.00 43,185.00
46 18 สิงหาคม 2565 ค่าพาหนะเดินทางไปราชการเป็นคณะกรรมการคัดเลือกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา ครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้ฯ เพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่่วยเหลือนักเรียนประจำปี 2565 ระดับภูมิภาค ภาคเหนือ 0.00 2,200.00 40,985.00
47 22 สิงหาคม 2565 จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม (สพฐ.จัดสรรครั้งที่ 3) 50,000.00 0.00 90,985.00
48 26 สิงหาคม 2565 ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการประชุมสัมมนา ผอ.เขต / รอง ผอ.เขต ทั่วประเทศ วันที่ 7-9 กย.65 จ.เชียงใหม่ 0.00 7,858.00 83,127.00
49 26 สิงหาคม 2565 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะเดินทางไปราชการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำและตรวจสอบรายงานการเงินตามระบบการประเมินคุณภาพการบัญชีภาครัฐ วันที่ 31 สค 65 -3 กย .65 จ.สงขลา 0.00 7,172.00 75,955.00
50 29 สิงหาคม 2565 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พักในการเดินทางไปประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการรณรงค์ป้องกัน ต่อต้านและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดนฯ วันที่ 10-12 กย 65 จ.เชียงราย 0.00 33,750.00 42,205.00
51 29 สิงหาคม 2565 ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ ผอ.เขต / รอง ผอ.สพป. / น.ส.นันทิวัน แสงเนตร / พขร. 0.00 8,040.00 34,165.00
52 29 สิงหาคม 2565 ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูฯ สายงานบริหารการศึกษา กลุ่มเวียงสา 1 วันที่ 17-18 มีค 65 /บุษบา 0.00 1,200.00 32,965.00
53 05 กันยายน 2565 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะเดินทางไปร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลฯ (OBEC Content Center) เขตตรวจราชการที่ 16 จ.เชียงราย วันที่ 2-4 สค 65 0.00 4,020.00 28,945.00
54 05 กันยายน 2565 ค่าเบี้ยเลี้ยงไปราชการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหาร กลุ่มนาหมื่น 1 วันที่ 24 มกราคม 2565 0.00 720.00 28,225.00
55 05 กันยายน 2565 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะไปราชการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหาร กลุ่ม รร.นาน้อย 2 วันที่ 15-16 มีนาคม 2565 0.00 1,920.00 26,305.00
56 06 กันยายน 2565 ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปราชการของนักจิตวิทยาลงพื้นที่ รร.ในสังกัด 0.00 4,560.00 21,745.00
57 07 กันยายน 2565 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะไปราชการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนางานอำนวยการ วันที่ 9-12 กย 65 จ.นครนายก 0.00 5,438.00 16,307.00
58 09 กันยายน 2565 ค่าเบี้ยเลี้ยงไปราชการอบรมโปรแกรมระบบบัญชีการเงินของสถานศึกษา รร.บ้านนาราบ 0.00 960.00 15,347.00
59 09 กันยายน 2565 ค่าเบี้ยเลี้ยงหน่วยตรวจสอบภายในไปราชการตรวจสอบทางการเงิน การบัญชีของโรงเรียนผู้บริหารสถานศึกษาเกษียณอายุราชการปี 2565 จำนวน 11 รร. 0.00 7,680.00 7,667.00
60 13 กันยายน 2565 จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม (สพฐ.จัดสรรครั้งที่ 4) 50,000.00 0.00 57,667.00
61 19 กันยายน 2565 ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนขนาดเล็ก 0.00 3,840.00 53,827.00
62 20 กันยายน 2565 ยืมเงินค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปราชการประเมินผลการปฏิบัติการ ผอ.สถานศึกษา ครั้งที่ 2 0.00 17,522.00 36,305.00
63 27 กันยายน 2565 ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหาร รร. กลุ่มนาน้อย 3 วันที่ 21 กย 65 0.00 360.00 35,945.00
64 29 กันยายน 2565 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะคณะกรรมการประเมินผลการพิจารณางานตามข้อตกลง (PA) 0.00 400.00 35,545.00
รวม 350,000.00 314,455.00 35,545.00