โครงการ/รายการ ค่าไปรษณีย์โทรเลข ปีงบประมาณ 2565

โครงการ/รายการ ค่าไปรษณีย์โทรเลข ปีงบประมาณ 2565
ลำดับ วันที่ รายการ อนุมัติจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ใบโอน
1 11 มีนาคม 2564 จัดสรรงบประมาณครั้งที่ 1/2565 30,000.00 0.00 30,000.00
2 17 พฤศจิกายน 2564 ค่าโปรษณีย์เดือนตุลาคม 2564 0.00 5,175.00 24,825.00
3 21 ธันวาคม 2564 ค่าไปรษณีย์เดือนพฤศจิกายน 2564 0.00 6,981.00 17,844.00
4 28 มกราคม 2565 ค่าไปรษณีย์เดือนธันวาคม 2564 0.00 8,627.00 9,217.00
5 01 มีนาคม 2565 จัดสรรงบประมาณ 10,000.00 0.00 19,217.00
6 01 มีนาคม 2565 ค่าไปรษณีย์เดือนมกราคม 2565 0.00 10,417.00 8,800.00
7 22 มีนาคม 2565 ค่าไปรษณีย์เดือนกุมภาพันธ์ 2565 0.00 4,916.00 3,884.00
8 23 มีนาคม 2565 จัดสรรงบประมาณครั้งที่ 3/2565 (สพฐ.จัดสรรครั้งที่ 2) 50,000.00 0.00 53,884.00
9 21 เมษายน 2565 ค่าไปรษณีย์โทรเลข 0.00 3,884.00 50,000.00
10 21 เมษายน 2565 ค่าไปรษณีย์เดือนมีนาคม 2565 0.00 785.00 49,215.00
11 12 พฤษภาคม 2565 ค่าไปรษณีย์เดือนเมษายน 2565 0.00 4,495.00 44,720.00
12 13 มิถุนายน 2565 ค่าไปรษณีย์เดือนพฤษภาคม 2565 0.00 4,248.00 40,472.00
13 08 กรกฎาคม 2565 ค่าไปรษณีย์เดือนมิถุนายน 2565 0.00 5,457.00 35,015.00
รวม 90,000.00 54,985.00 35,015.00