โครงการ/รายการ ค่าโทรศัพท์ ปีงบประมาณ 2565

โครงการ/รายการ ค่าโทรศัพท์ ปีงบประมาณ 2565
ลำดับ วันที่ รายการ อนุมัติจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ใบโอน
1 03 พฤศจิกายน 2564 จัดสรรงบประมาณครั้งที่ 1/2565 20,000.00 0.00 20,000.00
2 03 พฤศจิกายน 2564 ค่าโทรศัพท์ AIS 0.00 500.00 19,500.00
3 08 พฤศจิกายน 2564 ค่าโทรศัพท์ tot เดือนกันยายน 2564 0.00 3,424.60 16,075.40
4 23 พฤศจิกายน 2564 ค่าโทรศัพท์ tot เดือนตุลาคม 2564 0.00 2,755.79 13,319.61
5 30 พฤศจิกายน 2564 ค่าโทรศัพท์ AIS เดือนพฤศจิกายน 2564 0.00 961.93 12,357.68
6 21 ธันวาคม 2564 ค่าโทรศัพท์ tot เดือนพฤศจิกายน 2564 0.00 4,205.26 8,152.42
7 05 มกราคม 2565 ค่าโทรศัพท์ AIS เดือนธันวาคม 2564 0.00 961.93 7,190.49
8 20 มกราคม 2565 ค่าโทรศัพท์ AIS เดือนตุลาคม 2564 0.00 966.21 6,224.28
9 26 มกราคม 2565 ค่าโทรศัพท์ tot เดือนธันวาคม 2564 0.00 3,202.46 3,021.82
10 28 มกราคม 2565 ค่าโทรศัพท์ AIS เดือนมกราคม 2565 0.00 961.93 2,059.89
11 01 มีนาคม 2565 จัดสรรงบประมาณ 10,000.00 0.00 12,059.89
12 08 มีนาคม 2565 ค่าโทรศัพท์ AIS เดือนกุมภาพันธ์ 2565 0.00 961.93 11,097.96
13 08 มีนาคม 2565 ค่าโทรศัพท์ tot เดือนมกราคม 2565 0.00 3,231.52 7,866.44
14 23 มีนาคม 2565 ค่าโทรศัพท์ tot เดือนกุมภาพันธ์ 2565 0.00 3,366.96 4,499.48
15 23 มีนาคม 2565 จัดสรรงบประมาณครั้งที่ 3/2565 (สพฐ.จัดสรรครั้งที่ 2) 20,000.00 0.00 24,499.48
16 04 เมษายน 2565 ค่าโทรศัพท์ AIS เดือนมีนาคม 2565 0.00 961.93 23,537.55
17 03 พฤษภาคม 2565 ค่าโทรศัพท์ 0.00 2,959.94 20,577.61
18 03 พฤษภาคม 2565 ค่าโทรศัพท์เดือนเมษายน 2565 0.00 961.93 19,615.68
19 30 พฤษภาคม 2565 ค่าโทรศัพท์เดือนเมษายน 2565 0.00 2,583.09 17,032.59
20 30 พฤษภาคม 2565 ค่าโทรศัพท์เดือนพฤษภาคม 2565 0.00 961.93 16,070.66
21 28 มิถุนายน 2565 ค่าโทรศัพท์เดือนพฤษภาคม 2565 0.00 3,787.98 12,282.68
22 30 มิถุนายน 2565 ค่าโทรศัพท์เดือนมิถุนายน 2565 0.00 961.93 11,320.75
รวม 50,000.00 38,679.25 11,320.75