โครงการ/รายการ ค่าน้ำประปา ปีงบประมาณ 2565

โครงการ/รายการ ค่าน้ำประปา ปีงบประมาณ 2565
ลำดับ วันที่ รายการ อนุมัติจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ใบโอน
1 03 พฤศจิกายน 2564 จัดสรรงบประมาณครั้งที่ 1/2565 30,000.00 0.00 30,000.00
2 08 พฤศจิกายน 2564 ค่าน้ำประปาเดือนตุลาคม 2564 - พฤศจิกายน 2564 0.00 10,157.94 19,842.06
3 10 มกราคม 2565 ค่าน้ำประปาเดือนมกราคม 2565 0.00 5,264.72 14,577.34
4 01 กุมภาพันธ์ 2565 จัดสรรงบประมาณ 10,000.00 0.00 24,577.34
5 08 กุมภาพันธ์ 2565 ค่าน้ำประปาเดือนกุมภาพันธ์ 2565 0.00 6,379.23 18,198.11
6 09 กุมภาพันธ์ 2565 ค่าน้ำประปาเดือนธันวาคม 2564 0.00 8,449.26 9,748.85
7 08 มีนาคม 2565 ค่าน้ำประปาเดือนมีนาคม 2565 0.00 7,052.91 2,695.94
8 23 มีนาคม 2565 จัดสรรงบประมาณครั้งที่ 3/2565 (สพฐ.จัดสรรครั้งที่ 2) 30,000.00 0.00 32,695.94
9 08 เมษายน 2565 ค่าน้ำประปา 0.00 9,174.37 23,521.57
10 08 เมษายน 2565 ค่าน้ำประประ 0.00 2,695.94 20,825.63
11 10 พฤษภาคม 2565 ค่าน้ำประปา 0.00 10,055.06 10,770.57
12 07 มิถุนายน 2565 ค่าประปา 0.00 9,147.43 1,623.14
รวม 70,000.00 68,376.86 1,623.14