โครงการ/รายการ ค่าไฟฟ้า ปีงบประมาณ 2565

โครงการ/รายการ ค่าไฟฟ้า ปีงบประมาณ 2565
ลำดับ วันที่ รายการ อนุมัติจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ใบโอน
1 03 พฤศจิกายน 2564 จัดสรรงบประมาณครั้งที่ 1/2565 350,000.00 0.00 350,000.00
2 08 พฤศจิกายน 2564 ค่าไฟฟ้าเดือนตุลาคม 2564 0.00 120,769.40 229,230.60
3 26 พฤศจิกายน 2564 ึ้่ค่าไฟฟ้าเดือนพฤศจิกายน 2564 0.00 87,445.30 141,785.30
4 11 มกราคม 2565 ค่าไฟฟ้าเดือนธันวาคม 2564 0.00 52,260.46 89,524.84
5 08 กุมภาพันธ์ 2565 ค่าไฟฟ้าเดือนมกราคม 2565 0.00 46,830.35 42,694.49
6 01 มีนาคม 2565 จัดสรรงบประมาณ 80,000.00 0.00 122,694.49
7 08 มีนาคม 2565 ค่าไฟฟ้าเดือนกุมภาพันธ์ 2565 0.00 52,252.34 70,442.15
8 29 มีนาคม 2565 จัดสรรงบประมาณครั้งที่ 3/2565 (สพฐ.จัดสรรครั้งที่ 2) 370,000.00 0.00 440,442.15
9 05 เมษายน 2565 ค่าไฟฟ้าเดือนมีนาคม 2565 0.00 70,442.15 370,000.00
10 05 เมษายน 2565 ค่าไฟฟ้าเดือนมีนาคม 2565 0.00 22,785.97 347,214.03
11 01 กรกฎาคม 2565 ค่าไฟฟ้าเดือนมิถุนายน 2565 0.00 90,975.88 256,238.15
12 01 กรกฎาคม 2565 ค่าไฟฟ้าเดือนพฤษภาคม 2565 0.00 94,009.54 162,228.61
13 01 กรกฎาคม 2565 ค่าไฟฟ้าเดือนเมษายน 2565 0.00 77,308.23 84,920.38
14 22 สิงหาคม 2565 จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม (สพฐ.จัดสรรครั้งที่ 3) 102,800.00 0.00 187,720.38
15 13 กันยายน 2565 จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม (สพฐ.จัดสรรครั้งที่ 4) 25,000.00 0.00 212,720.38
รวม 927,800.00 715,079.62 212,720.38