โครงการ/รายการ ค่าใช้จ่ายการบริหารจัดการกรณีเร่งด่วน ปีงบประมาณ 2565

โครงการ/รายการ ค่าใช้จ่ายการบริหารจัดการกรณีเร่งด่วน ปีงบประมาณ 2565
ลำดับ วันที่ รายการ อนุมัติจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ใบโอน
1 03 พฤศจิกายน 2564 จัดสรรงบประมาณครั้งที่ 1/2565 99,960.00 0.00 99,960.00
2 15 พฤศจิกายน 2564 ค่าจ้างทำป้ายไวนิลพิธีรับมอบเงินพระราชทานฯ /กลุ่มอำนวยการ 0.00 2,400.00 97,560.00
3 15 พฤศจิกายน 2564 ค่าจัดจ้างทำพานทองรัฐธรรมนูญและถุงทองพระราชทาน จำนวน 2 รายการ / กลุ่มอำนวยการ 0.00 778.00 96,782.00
4 17 พฤศจิกายน 2564 ค่าจ้างทำตรายาง (ผอ.เขต /รอง ผอ.เขต) 0.00 8,900.00 87,882.00
5 03 มกราคม 2565 ค่าจ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 2 ป้าย "ปีทองแห่งการยกระดับฯ" / กลุ่มอำนวยการ 0.00 6,000.00 81,882.00
6 03 มกราคม 2565 ค่าจ้างจัดทำตรายางท่านรองพิเชษฐ์ วงค์สวัสดิ์ 0.00 810.00 81,072.00
7 27 มกราคม 2565 ค่าเปลี่ยนแผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์ นข753 เป็น นน 7078 น่าน / กลุ่มอำนวยการ 0.00 200.00 80,872.00
8 25 กุมภาพันธ์ 2565 ค่าทำประกันภัย พรบ. รถตู้ นข 2332 น่าน , รถทะเบียน กง 5101 น่าน 0.00 11,727.56 69,144.44
9 01 มีนาคม 2565 จัดสรรงบประมาณ -30,000.00 0.00 39,144.44
10 23 มีนาคม 2565 จัดสรรงบประมาณครั้งที่ 3/2565 (สพฐ.จัดสรรครั้งที่ 2) 99,400.00 0.00 138,544.44
11 16 มิถุนายน 2565 ค่าจ้างถ่ายเอกสารและเข้ารูปเล้มวาระการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเสนอเลื่อนขั้นเงินเดือนครู 0.00 825.00 137,719.44
12 05 กรกฎาคม 2565 ค่าจ้างจัดทำตรายางประทับตราหนังสือราชการ (กลุ่มอำนวยการ) 0.00 1,350.00 136,369.44
13 07 กรกฎาคม 2565 ค่าจ้างจัดทำป้ายไวนิล "กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ" 0.00 300.00 136,069.44
14 27 กรกฎาคม 2565 จัดสรรงบประมาณให็โครงการสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไปสังกัด สพป.น่าน เขต 1 0.00 22,150.00 113,919.44
15 03 สิงหาคม 2565 ค่าต่ออายุการจดทะเบียนโดเมนเนม ระยะเวลา 3 ปี (15 สค.2565 - 15 สิงหาคม 2568) 0.00 2,408.00 111,511.44
16 03 สิงหาคม 2565 ค่าจัดทำประกัน พรบ.รถยนต์ราชการ 5 คัน 0.00 4,943.00 106,568.44
17 03 สิงหาคม 2565 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันสถาปนา ครบรอบ 19 ปี สพฐ. วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 0.00 13,950.00 92,618.44
18 03 สิงหาคม 2565 ค่าจ้างจัดทำป้ายไวนิลพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ ในโอกาสวันเฉลิมพระชมน์พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 0.00 1,000.00 91,618.44
19 17 สิงหาคม 2565 ชำระค่าขึ้นศาลและค่าธรรมเนียมศาล ดำเนินคดีแพ่ง 0.00 17,000.00 74,618.44
20 24 สิงหาคม 2565 ค่าเช่าพื้นที่เว็ปไซต์กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 0.00 1,200.00 73,418.44
21 31 สิงหาคม 2565 ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการจัดทำข้อมูลเตรียมการเข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการรณรงค์ป้องกันต่อต้านยาเสพติดฯ วันที่ 27-28 สค 65 0.00 12,600.00 60,818.44
22 19 กันยายน 2565 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสวนหย่อม อาคารนิเทศวิชากร 0.00 20,000.00 40,818.44
23 22 กันยายน 2565 จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมโครงการพัฒนาดุลยภาพเพิ่มเติม กิจกรรมที่ 3 0.00 14,500.00 26,318.44
24 29 กันยายน 2565 ค่าจ้างจัดทำไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมโครงไม้ ขนาด 60*120 ซม. 3 พระองค์ 3 ภาพ 0.00 1,500.00 24,818.44
รวม 169,360.00 144,541.56 24,818.44