โครงการ/รายการ ค่าจ้างบุคลากร ปีงบประมาณ 2565

โครงการ/รายการ ค่าจ้างบุคลากร ปีงบประมาณ 2565
ลำดับ วันที่ รายการ อนุมัติจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ใบโอน
1 03 พฤศจิกายน 2564 จัดสรรงบประมาณครั้งที่ 1/2565 72,000.00 0.00 72,000.00
2 16 พฤศจิกายน 2564 ค่าจ้างเดือนตุลาคม 2564 0.00 11,225.90 60,774.10
3 03 ธันวาคม 2564 ค่าจ้างเดือนพฤศจิกายน 2564 0.00 2,400.00 58,374.10
4 04 มกราคม 2565 ค่าจ้างเดือนธันวาคม 2564 0.00 12,000.00 46,374.10
5 04 กุมภาพันธ์ 2565 ค่าจ้างเดือนมกราคม 2565 0.00 12,000.00 34,374.10
6 02 มีนาคม 2565 ค่าจ้างเดือนกุมภาพันธ์ 2565 0.00 12,000.00 22,374.10
7 07 เมษายน 2565 ค่าจ้างเดือนมีนาคม 2565 0.00 12,000.00 10,374.10
8 19 เมษายน 2565 ค่าจ้างบุคลากร 0.00 4,800.00 5,574.10
รวม 72,000.00 66,425.90 5,574.10