โครงการ/รายการ ค่าอาหาร อาหารว่างประชุมราชการ ปีงบประมาณ 2565

โครงการ/รายการ ค่าอาหาร อาหารว่างประชุมราชการ ปีงบประมาณ 2565
ลำดับ วันที่ รายการ อนุมัติจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ใบโอน
1 03 พฤศจิกายน 2564 จัดสรรงบประมาณครั้งที่ 1/2565 80,000.00 0.00 80,000.00
2 03 พฤศจิกายน 2564 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มประชุม / นางพนิตพร ไทนอ 0.00 1,500.00 78,500.00
3 03 พฤศจิกายน 2564 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มประชุม / นางอัมพร อินมงคล 0.00 570.00 77,930.00
4 03 พฤศจิกายน 2564 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มประชุม / นางอัมพร อินมงคล 0.00 450.00 77,480.00
5 03 พฤศจิกายน 2564 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มประชุม / นางกัญญา พุทธวงค์ 0.00 2,640.00 74,840.00
6 24 พฤศจิกายน 2564 ประชุมพิจารณาจัดสรรครูพี่เลี้ยงเด็ก / นางจีราพร ปิยศทิพย์ 0.00 990.00 73,850.00
7 03 ธันวาคม 2564 ประชุมกลั่นกรองการขอพระราชทานเครื่องราชฯ / นางสาวธัญวรัตน์ ซาวจำปา 0.00 390.00 73,460.00
8 09 ธันวาคม 2564 สพป.แพร่ เขต 2 ศึกษาดูงาน / นางสาวทิพย์วภา ทาอาจ 0.00 840.00 72,620.00
9 07 มกราคม 2565 ประชุมพิจารณาคำขอตั้งงบประมาณปี 2566 / นางสาวอัญชลี เรือนแก้ว 0.00 570.00 72,050.00
10 07 มกราคม 2565 ประชุมพิจารณาคำขอตั้งงบประมาณปี 2566 / นางสาวอัญชลี เรือนแก้ว 0.00 2,530.00 69,520.00
11 20 มกราคม 2565 ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติตาม ว21/2560 / นางรุ่งอรุณ ตันดี 0.00 1,320.00 68,200.00
12 27 มกราคม 2565 ประชุมคณะกรรมการกำหนดพื้นที่พิเศษ / นางรุ่งอรุณ ตันดี 0.00 690.00 67,510.00
13 27 มกราคม 2565 ประชุมคณะกรรมการศูนย์ HCEC / นางสมรี เกิดกล่ำ 0.00 270.00 67,240.00
14 10 กุมภาพันธ์ 2565 ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติการ ผอ.รร. / นางอัมพร อินมงคล 0.00 1,200.00 66,040.00
15 21 กุมภาพันธ์ 2565 ประชุมคณะกรรมการคัดเลือก Best โรงเรียนที่มีการพัฒนาการอ่านการเขียนฯ / นายชาติชาย ทนะขว้าง 0.00 1,650.00 64,390.00
16 21 กุมภาพันธ์ 2565 ประชุมคณะกรรมการจัดทำคุณลักษณะคุณภัณฑ์/ราคากลางครุภัณฑ์ / นางสาววราภรณ์ ศิริรัตน์ 0.00 2,050.00 62,340.00
17 28 กุมภาพันธ์ 2565 ประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู / นางสาวปารณีย์ ทาอาจ 0.00 2,200.00 60,140.00
18 06 มีนาคม 2565 ค่าอาหาร อาหารว่างประชุมฯ วันที่ 9 มีนาคม 2565 / นางสาวปารณีย์ ทาอาจ 0.00 2,750.00 57,390.00
19 08 มีนาคม 2565 ประชุมทีมบริหาร สพป.น่าน เขต 1 / 20ตค64/3พย64/17พย64/15ธค64/22ธค64/4มค65/26มค65 / นางกัญญา พุทธวงค์ 0.00 2,790.00 54,600.00
20 23 มีนาคม 2565 ประชุมคณะกรรมการให้คะแนนย้ายครู / 23-24 กพ.65 0.00 2,530.00 52,070.00
21 23 มีนาคม 2565 ประชุมคณะกรรมการจัดทำข้อมูลย้ายครู / 4 มีค.65 0.00 330.00 51,740.00
22 23 มีนาคม 2565 ประชุมคณะกรรมการย้ายครู / 8 ตค.64 0.00 1,650.00 50,090.00
23 23 มีนาคม 2565 สพป.น่าน เขต 2 ศึกษาดูงาน / นางสาวทิพย์วภา ทาอาจ 0.00 750.00 49,340.00
24 23 มีนาคม 2565 จัดสรรงบประมาณครั้งที่ 3/2565 (สพฐ.จัดสรรครั้งที่ 2) 110,000.00 0.00 159,340.00
25 18 เมษายน 2565 ค่าอาหารว่างประชุมชี้แจงแนวทางการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์แบบใหม่ (New GFMIS Thai)/17 มีนาคม 2565 0.00 330.00 159,010.00
26 18 เมษายน 2565 ค่าอาหารว่างประชุมทางไกลชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ/11 มีนาคม 2565 0.00 450.00 158,560.00
27 18 เมษายน 2565 ค่าอาหารว่างประชุมผู้บริหารโรงเรียนทางออนไลน์ Zoom Meeting / 7 มีนาคม 2565 0.00 450.00 158,110.00
28 21 เมษายน 2565 ค่าอาหารว่างประชุมชี้แจงแนวทางการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์แบบใหม่ (New GFMIS Thai) / 23 มีนาคม 2565 0.00 270.00 157,840.00
29 21 เมษายน 2565 ค่าอาหารว่างประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา / 8 เมษายน 2565 0.00 390.00 157,450.00
30 21 เมษายน 2565 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มบุคลากร สพป.เชียงราย เขต 1 ศึกษาดูงาน สพป.น่าน เขต 1 / 8 เมษายน 2565 0.00 450.00 157,000.00
31 05 พฤษภาคม 2565 ค่าอาหารว่างประชุมคณะกรรมกรรมการจัดทำคุณลักษณะ , คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จัดซื้อครุภัณฑ์ วันที่ 10 มีค.65 , 18 มีค.65 , 29 มีค.65 , 1 เมย.65 , 25 เมย.65 0.00 1,200.00 155,800.00
32 31 พฤษภาคม 2565 ค่าอาหาร อาหารว่างประชุม ผอ.สพป.ทั่วประเทศ /ผอ.กลุ่ม/หน่วย ครั้งที่ 2/2565 , 3/2565 0.00 2,860.00 152,940.00
33 06 มิถุนายน 2565 ยืมเงินค่าอาหาร อาหารว่างประชุมผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด วันที่ 13 มิถุนายน 2565 0.00 18,700.00 134,240.00
34 06 มิถุนายน 2565 ค่าอาหารว่าง ประชุมผู้บริหารโรงเรียนในรูปแบบออนไลน์ Zoom meeting ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 0.00 450.00 133,790.00
35 10 มิถุนายน 2565 ค่าอาหาร อาหารว่างประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาข้าราชการครูฯ ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.สถานศึกษา วันที่ 23 , 27 พฤษภาคม 2565 /รร.ราชานุบ่าล /รร.บ้านทุ่งน้อย 0.00 5,040.00 128,750.00
36 16 มิถุนายน 2565 ค่าอาหารว่างประชุมขับเคลื่อนโครงการพัฒนาการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงศตวรรษที่ 21 วันที่ 11 มิถุนายน 2565 0.00 660.00 128,090.00
37 17 มิถุนายน 2565 ค่าอาหารว่างประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูฯ วันที่ 4 มีนาคม 2565 0.00 300.00 127,790.00
38 17 มิถุนายน 2565 ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มประชุม ผอ.รร.ทุก รร. เกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูฯ 24 พฤษภาคม 2565 0.00 4,320.00 123,470.00
39 17 มิถุนายน 2565 ค่าอาหารว่างประชุมการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูฯ ครั้งที่ 1 วันที่ 20 เมษายน 2565 0.00 690.00 122,780.00
40 17 มิถุนายน 2565 ค่าอาหารว่างประชุมคณะกรรมการเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน วันที่ 21 เมษายน 2565 และวันที่ 29 เมษายน 2565 0.00 960.00 121,820.00
41 17 มิถุนายน 2565 ค่าอาหารว่างประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเสนอเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูฯ วันที่ 8 มิถุนายน 2565 0.00 480.00 121,340.00
42 21 มิถุนายน 2565 ค่าอาหารว่างประชุมประเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่ 1 วันที่ 14 มีนาคม 2565 0.00 660.00 120,680.00
43 21 มิถุนายน 2565 ค่าอาหารว่างประชุมคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ ในวันที่ 5 เมษายน 2565 0.00 180.00 120,500.00
44 29 มิถุนายน 2565 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มประชุมเร่งรัดการใช้งบประมาณปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1 วันที่ 6 พฤษภาคม2565 0.00 570.00 119,930.00
45 04 กรกฎาคม 2565 ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มประชุมผู้บริหารโรงเรียน วันที่ 7 กรกฏาคม 2565 0.00 14,400.00 105,530.00
46 04 สิงหาคม 2565 ค่าอาหารว่างประชุมชี้แจงคู่มือการจัดทำแผนชั้นเรียนและระบบจัดเก็บข้อมูลชั้นเรียนเต็มรูปแบบ ระยะ 5 ปี (ปีการศึกษา 2565-2569) และแผนชั้นเรียนรายปีของสถานศึกษา 0.00 120.00 105,410.00
47 04 สิงหาคม 2565 ค่าอาหารว่างประชุมรับฟังการมอบแนวทางการดำเนินงานของ สพฐ. โดยนายเทอดชาติ ชัยพงษ์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ สพฐ. และคณะฯ 0.00 2,100.00 103,310.00
48 10 สิงหาคม 2565 ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มประชุมคณะกรรมการดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และทักษะในศตวรรษที่ 21 0.00 900.00 102,410.00
49 10 สิงหาคม 2565 ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นฯ เพื่อรับรางวัล OBEC Awards ครั้งที่ 11 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาปีการศึกษา 2564 วันที่ 25 กค 65 0.00 5,500.00 96,910.00
50 16 สิงหาคม 2565 ค่าอาหาร อาหารว่างประชุมคณะกรรมการตรวจคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานเพื่อให้ข้าราชการครูฯ มีวิทยฐานะตาม ว.21 วันที่ 5 สิงหาคม 2565 0.00 990.00 95,920.00
51 16 สิงหาคม 2565 ค่าอาหาร อาหารว่างประชุมคณะกรรมการตรวจคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานเพื่อให้ข้าราชการครูฯ มีวิทยฐานะ ว.21 วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 0.00 960.00 94,960.00
52 18 สิงหาคม 2565 ค่าอาหารว่างประชุมคณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2 วันที่ 15 สค.65 0.00 540.00 94,420.00
53 29 สิงหาคม 2565 ประชุมโครงการพัฒนาครูให้มีทักษะกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุกเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะในศตวรรษที่ 21 วันที่ 2 กย 65 0.00 900.00 93,520.00
54 30 สิงหาคม 2565 ค่าอาหาร อาหารว่างประชุมจัดทำข้อมูลรองรับการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการรณรงค์ ป้องกัน ต่อต้านและแก้ไขปัญหายาเสพติด วันที่ 24 สค 65 0.00 2,700.00 90,820.00
55 01 กันยายน 2565 ค่าอาหาร อาหารว่างประชุมคณะทำงานจัดทำข้อมูลผู้ขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2565 วันที่ 4 สค 65 และวันที่ 25 สค 65 0.00 2,420.00 88,400.00
56 05 กันยายน 2565 ค่าอาหาร อาหารว่างประชุมเชิงปฏิบัติการฯ แผนฯ ประเด็นที่ 11 0.00 2,530.00 85,870.00
57 05 กันยายน 2565 ค่าอาหารว่างประชุมคณะกรรมการตรวจคุณสมบัติผู้ขอรับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการครูฯ (พ.ค.ก.) วันที่ 6 กค 65 0.00 210.00 85,660.00
58 05 กันยายน 2565 ค่าอาหารว่างประชุมคณะกรรมการเลื่อนเงินเดือนขั้าราชการครูฯ ครั้งที่ 2 วันที่ 9 สค 65 0.00 780.00 84,880.00
59 05 กันยายน 2565 ค่าอาหารว่างประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา วันที่ 9 สค 65 0.00 720.00 84,160.00
60 07 กันยายน 2565 ค่าอาหารว่างประชุมผูู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการประเมินผู้บริหารสถานศึกษาตามหลักเกณฑ์ ว.PA ;yomuj 8 กย 65 0.00 5,160.00 79,000.00
61 07 กันยายน 2565 ค่าอาหารว่างประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน่าที่ฯ ว.21 0.00 990.00 78,010.00
62 09 กันยายน 2565 ค่าอาหาร อาหารว่างประชุมเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ วันที่ 6 กย 65 0.00 2,860.00 75,150.00
63 12 กันยายน 2565 ค่าอาหารว่างประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูฯ ครั้งที่ 2 วันที่ 7 กย 2565 0.00 330.00 74,820.00
64 12 กันยายน 2565 ค่าอาหารว่างประชุมผูู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการประเมินผู้บริหารสถานศึกษาตามหลักเกณฑ์ ว.PA วันที่ 8 กย 65 0.00 8,600.00 66,220.00
65 14 กันยายน 2565 ค่าอาหารว่างประชุมคณะกรรมการเตรียมรับการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.น่าน เขต 1 วันที่ 8 สค 65 0.00 420.00 65,800.00
66 14 กันยายน 2565 ค่าอาหารว่างประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษา วันที่ 16 สค 65 0.00 1,260.00 64,540.00
67 15 กันยายน 2565 ค่าอาหารว่างประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังครู สพป.น่าน เขต 1 วันที่ 29 สค 65 0.00 810.00 63,730.00
68 19 กันยายน 2565 ยืมเงินค่าอาหาร อาหารว่างประชุมเพื่อประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูฯ วันที่ 20,21,27 กันยายน 2565 0.00 6,020.00 57,710.00
69 20 กันยายน 2565 ค่าอาหารว่างประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษา วันที่ 14 กย 65 0.00 720.00 56,990.00
70 29 กันยายน 2565 ค่าอาหาร อาหารว่างประชุมคณะกรรมการเสริมสร้างและพัฒนาดุลยภาพฯ ในวันที่ 19 กันยายน 2565 0.00 1,520.00 55,470.00
รวม 190,000.00 134,530.00 55,470.00