โครงการ/รายการ ค่าน้ำดื่ม ปีงบประมาณ 2565

โครงการ/รายการ ค่าน้ำดื่ม ปีงบประมาณ 2565
ลำดับ วันที่ รายการ อนุมัติจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ใบโอน
1 03 พฤศจิกายน 2564 จัดสรรงบประมาณครั้งที่ 1/2565 15,000.00 0.00 15,000.00
2 10 พฤศจิกายน 2564 ค่าน้ำดื่มเดือนตุลาคม 2564 0.00 2,775.00 12,225.00
3 08 ธันวาคม 2564 ค่าน้ำดื่มเดือนพฤศจิกายน 2564 0.00 3,810.00 8,415.00
4 04 มกราคม 2565 ค่าน้ำดื่มเดือนธันวาคม 2564 0.00 2,805.00 5,610.00
5 01 กุมภาพันธ์ 2565 ค่าน้ำดื่มเดือนมกราคม 2565 0.00 2,235.00 3,375.00
6 01 มีนาคม 2565 จัดสรรงบประมาณ 3,000.00 0.00 6,375.00
7 08 มีนาคม 2565 ค่าน้ำดื่มเดือนกุมภาพันธ์ 2565 0.00 2,685.00 3,690.00
8 23 มีนาคม 2565 จัดสรรงบประมาณครั้งที่ 3/2565 (สพฐ.จัดสรรครั้งที่ 2) 15,500.00 0.00 19,190.00
9 07 เมษายน 2565 ค่าน้ำดื่มเดือนมีนาคม 2565 0.00 9,705.00 9,485.00
10 05 พฤษภาคม 2565 ค่าน้ำดื่มเดือนเมษายน 2565 0.00 2,535.00 6,950.00
11 08 มิถุนายน 2565 ค่าน้ำเดือนพฤษภาคม 2565 0.00 3,510.00 3,440.00
12 05 กรกฎาคม 2565 ค่าน้ำดื่มเดือนมิถุนายน 2565 0.00 3,105.00 335.00
รวม 33,500.00 33,165.00 335.00