โครงการ/รายการ ค่าใช้จ่ายบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ปีงบประมาณ 2565

โครงการ/รายการ ค่าใช้จ่ายบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ปีงบประมาณ 2565
ลำดับ วันที่ รายการ อนุมัติจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ใบโอน
1 23 มีนาคม 2565 จัดสรรงบประมาณครั้งที่ 3/2565 (สพฐ.จัดสรรครั้งที่ 2) 20,000.00 0.00 20,000.00
2 21 มิถุนายน 2565 ค่าซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ตามใบแจ้งหนี้ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2565 0.00 15,400.00 4,600.00
3 3 พฤศจิกายน 2564 จัดสรรงบประมาณครั้งที่ 1/2565 20,000.00 0.00 24,600.00
รวม 40,000.00 15,400.00 24,600.00