โครงการ/รายการ ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ปีงบประมาณ 2565

โครงการ/รายการ ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ปีงบประมาณ 2565
ลำดับ วันที่ รายการ อนุมัติจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ใบโอน
1 03 พฤศจิกายน 2564 จัดสรรงบประมาณครั้งที่ 1/2565 15,000.00 0.00 15,000.00
2 13 ธันวาคม 2564 ค่าจ้างถายเอกสารและเข้ารูปเล่ม 0.00 5,190.00 9,810.00
3 14 ธันวาคม 2564 บืมเงินประชุมคณะกรรมฯ วันที่ 16-17 ธันวาคม 2564 0.00 10,360.00 -550.00
4 01 มีนาคม 2565 จัดสรรงบประมาณ 15,000.00 0.00 14,450.00
5 01 มีนาคม 2565 ค่าใช้จ่ายในการประชุม 0.00 5,500.00 8,950.00
6 27 กรกฎาคม 2565 ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 วันที่ 27 กรกฏาคม 2565(BS=2415) 0.00 3,250.00 5,700.00
7 10 สิงหาคม 2565 ค่าอาหาร อาหารว่างและเคื่องดื่มในการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อรับการติดตามฯ(BS=2828) 0.00 2,500.00 3,200.00
8 22 สิงหาคม 2565 จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม (สพฐ.จัดสรรครั้งที่ 3) 2,500.00 0.00 5,700.00
9 23 สิงหาคม 2565 ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อรับการติดตามฯ(BS=2834) 0.00 5,700.00 0.00
รวม 32,500.00 32,500.00 0.00