โครงการ/รายการ ประเภทงบประมาณ งบประมาณจัดสรรจาก สพฐ. ปีงบประมาณ 2566

โครงการ/รายการ ประเภทงบประมาณ งบประมาณจัดสรรจาก สพฐ. ปีงบประมาณ 2566
ลำดับ โครงการ/รายการ กลุ่ม จัดสรร (บาท) อนุมัติจัดสรร (บาท) เบิกจ่าย (บาท) คงเหลือ (บาท)
1 ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 / สพป.น่าน เขต 1 สพป. 2,810,660.00 2,810,660.00 2,722,513.50 88,146.50
เบิกจ่าย แผน
2 ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 / สพป.น่าน เขต 2 สพป. 2,120,280.00 2,120,280.00 1,782,067.00 338,213.00
เบิกจ่าย แผน
3 ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 / สพม.น่าน สพป. 4,069,060.00 4,069,060.00 2,735,300.00 1,333,760.00
เบิกจ่าย แผน
4 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน สพป. 22,000.00 22,000.00 22,000.00 0.00
เบิกจ่าย แผน ไฟล์โครงการ
5 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการส่งเสริม ติดตาม ประเมินผลเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตรูปแบบ Active Learning สพป. 5,000.00 5,000.00 2,870.00 2,130.00
เบิกจ่าย แผน
6 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติตในสถานศึกษา สพป. 84,000.00 84,000.00 0.00 84,000.00
เบิกจ่าย แผน ไฟล์โครงการ
7 ค่าใช้จ่ายดำเนินกิจกรรมประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย สพป. 6,000.00 6,000.00 0.00 6,000.00
เบิกจ่าย แผน ไฟล์โครงการ
8 ค่าใช้จ่ายในการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน RT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 สพป. 7,500.00 7,500.00 0.00 7,500.00
เบิกจ่าย แผน
9 โครงการพัฒนาครูเพื่อจัดการเรียนรู้สู่ฐานสมรรถนะในการดำเนินการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 40,000.00 40,000.00 4,320.00 35,680.00
เบิกจ่าย แผน ไฟล์โครงการ
10 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 70,000.00 70,000.00 22,450.00 47,550.00
เบิกจ่าย แผน ไฟล์โครงการ
11 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต ITA Online) (50,000) สพป. 50,000.00 50,000.00 46,800.00 3,200.00
เบิกจ่าย แผน ไฟล์โครงการ
12 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมมาภิบาลฯ สพป.น่าน เขต 1 อำนวยการ 50,000.00 50,000.00 44,785.00 5,215.00
เบิกจ่าย แผน ไฟล์โครงการ
13 ค่าใช้จ่ายในการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566 ส่งเสริมการจัดการศึกษา 12,000.00 12,000.00 12,000.00 0.00
เบิกจ่าย แผน
14 ค่าใช้จ่ายในการอบรมเนื้อหาระดับ ป.1 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 15,000.00 0.00 0.00 0.00
เบิกจ่าย แผน
15 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมฯ การแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ปี 2566 รอบแรก ส่งเสริมการจัดการศึกษา 31,000.00 0.00 0.00 0.00
เบิกจ่าย แผน
16 ค่าใช้จ่ายสำหรับการขยายผลจำนวนเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ส่งเสริมการจัดการศึกษา 10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00
เบิกจ่าย แผน
17 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและลดปัญหาการออกกลางคัน (โครงการพาน้องกลับมาเรียน) ส่งเสริมการจัดการศึกษา 11,000.00 0.00 0.00 0.00
เบิกจ่าย แผน
18 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของโรงเรียนเครือข่ายโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับประถมศึกษา นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 40,000.00 0.00 0.00 0.00
เบิกจ่าย แผน
19 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน ปีงบประมาณ 2566 ส่งเสริมการจัดการศึกษา 30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00
เบิกจ่าย แผน
20 ค่าใช้จ่ายในการขยายผลการฝึกอบรมเนื้อหา ป.2 ให้โรงเีรยนโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 16,000.00 0.00 0.00 0.00
เบิกจ่าย แผน
21 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center) นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 11,400.00 11,400.00 11,400.00 0.00
เบิกจ่าย แผน ไฟล์โครงการ
22 งบประมาณต่อยอดกิจกรรม 12 เดือน Webinar การเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีใหม่ วิถีอนาคต เพื่อประยุกต์ใช้ในห้องเรียน ภายใต้โครงการ Metaverse การเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีใหม่สู่การเรียนรู้วิถีอนาคต (13500 + 55000) สพป. 68,500.00 68,500.00 5,525.00 62,975.00
เบิกจ่าย แผน ไฟล์โครงการ
23 โครงการพัฒนาศักยภาพครูแกนนำด้านการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment for Learning) สพป. 10,000.00 10,000.00 6,948.00 3,052.00
เบิกจ่าย แผน ไฟล์โครงการ
24 ค่าใช้จ่ายในการตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของข้าราชการฯ เพื่อให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ บริหารงานบุคคล 68,900.00 68,900.00 68,900.00 0.00
เบิกจ่าย แผน ไฟล์โครงการ
รวม 9,658,300.00 9,545,300.00 7,527,878.50 2,017,421.50