โครงการ/รายการ ประเภทงบประมาณ งบพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ 2566

โครงการ/รายการ ประเภทงบประมาณ งบพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ 2566
ลำดับ โครงการ/รายการ กลุ่ม จัดสรร (บาท) อนุมัติจัดสรร (บาท) เบิกจ่าย (บาท) คงเหลือ (บาท)
1 โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยด้านสุขภาวะทางจิตใจในสถานศึกษา ส่งเสริมการจัดการศึกษา 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00
เบิกจ่าย แผน ไฟล์โครงการ
2 โครงการส่งเสริมกิจกรรมสภานักเรียน ส่งเสริมการจัดการศึกษา 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00
เบิกจ่าย แผน ไฟล์โครงการ
3 โครงการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00
เบิกจ่าย แผน ไฟล์โครงการ
4 โครงการพัฒนาการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00
เบิกจ่าย แผน ไฟล์โครงการ
5 โครงการพัฒนาทักษะงานอาชีพ นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 50,000.00 50,000.00 50,000.00 0.00
เบิกจ่าย แผน ไฟล์โครงการ
6 โครงการแข่งขันกรีฑานักเรียน เยาวชน ระดับประถมศึกษาสังกัด สพป.น่าน เขต 1 (อบจ. 300,000 บาท + เขตพื้นที่ 100,000 บาท) ส่งเสริมการจัดการศึกษา 100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00
เบิกจ่าย แผน ไฟล์โครงการ
7 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์วิทยาศาสตร์โดยการเสริมสร้างสมรรถนะครูผ่านการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐานสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสร้างนักเรียนยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21 นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 50,000.00 50,000.00 48,048.00 1,952.00
เบิกจ่าย แผน ไฟล์โครงการ
8 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการวิจัยเป็นฐาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 20,000.00 20,000.00 19,960.00 40.00
เบิกจ่าย แผน ไฟล์โครงการ
9 โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 54,950.00 54,950.00 54,100.00 850.00
เบิกจ่าย แผน ไฟล์โครงการ
10 โครงการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาระยะเวลา 1 ปี ตำแหน่งผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา บริหารงานบุคคล 50,000.00 50,000.00 47,628.00 2,372.00
เบิกจ่าย แผน ไฟล์โครงการ
11 โครงการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสถานศึกษา/รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัด สพป.น่าน เขต 1 บริหารงานบุคคล 30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00
เบิกจ่าย แผน ไฟล์โครงการ
12 โครงการสนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความเข้าใจในหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ (PA) บริหารงานบุคคล 52,000.00 52,000.00 46,400.00 5,600.00
เบิกจ่าย แผน ไฟล์โครงการ
13 โครงการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงผู้บริหารสถานศึกษา/รักษาการผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.น่าน เขต 1 บริหารงานบุคคล 10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00
เบิกจ่าย แผน ไฟล์โครงการ
14 โครงการการเสริมสร้างศักยภาพครูผู้สอนภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00
เบิกจ่าย แผน ไฟล์โครงการ
15 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการนำหลักสูตรสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 50,000.00 50,000.00 50,000.00 0.00
เบิกจ่าย แผน ไฟล์โครงการ
16 โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษบนพหุปัญญา นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 35,000.00 35,000.00 35,000.00 0.00
เบิกจ่าย แผน ไฟล์โครงการ
17 โครงการพัฒนาครูให้มีทักษะกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะในศตวรรษที่ 21 นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 35,000.00 35,000.00 34,998.00 2.00
เบิกจ่าย แผน ไฟล์โครงการ
18 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 6,000.00 6,000.00 6,000.00 0.00
เบิกจ่าย แผน ไฟล์โครงการ
19 โครงการเสริมสร้างและพัฒนาดุลยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด สพป.น่าน เขต 1 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 433,400.00 433,400.00 433,400.00 0.00
เบิกจ่าย แผน ไฟล์โครงการ
20 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 80,000.00 80,000.00 64,100.00 15,900.00
เบิกจ่าย แผน ไฟล์โครงการ
21 โครงการวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปีการศึกษา 2565 (งบ สทศ. 500,000 บาท + เขตพื้นที่ 80,000 บาท) นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 80,000.00 80,000.00 79,990.00 10.00
เบิกจ่าย แผน ไฟล์โครงการ
22 โครงการพัฒนาบุคลากรสู่การประเมินคุณภาพการศึกษาตามแนว PISA นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 15,000.00 15,000.00 15,000.00 0.00
เบิกจ่าย แผน ไฟล์โครงการ
23 ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 วันที่ 11-12 ตุลาคม 2565(BS=39) ส่งเสริมการจัดการศึกษา 180,850.00 180,850.00 180,850.00 0.00
เบิกจ่าย แผน ไฟล์โครงการ
24 โครงการจัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2563 และประจำปี 2564 บริหารงานบุคคล 10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00
เบิกจ่าย แผน ไฟล์โครงการ
25 โครงการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์นักเรียนระดับปฐมวัย นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 25,000.00 25,000.00 18,000.00 7,000.00
เบิกจ่าย แผน ไฟล์โครงการ
26 โครงการประเมินการเตรียมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 บริหารงานบุคคล 10,000.00 10,000.00 9,336.00 664.00
เบิกจ่าย แผน ไฟล์โครงการ
27 โครงการสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป/ลูกจ้างชั่วคราว บริหารงานบุคคล 50,000.00 0.00 0.00 0.00
เบิกจ่าย แผน ไฟล์โครงการ
28 โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 35,000.00 35,000.00 35,000.00 0.00
เบิกจ่าย แผน ไฟล์โครงการ
29 โครงการโรงเรียนสวย ภูมิทัศน์สดใส ลดใช้พลังงาน จัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการจัดการศึกษา 15,000.00 15,000.00 7,300.00 7,700.00
เบิกจ่าย แผน ไฟล์โครงการ
30 สำนักงานสวย ลดใช้พลังงาน จัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อำนวยการ 15,000.00 15,000.00 10,945.00 4,055.00
เบิกจ่าย แผน ไฟล์โครงการ
31 โครงการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษา (ก.ต.ป.น.) โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00
เบิกจ่าย แผน ไฟล์โครงการ
32 โครงการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการและตัดสินใจ ส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ 60,000.00 60,000.00 60,000.00 0.00
เบิกจ่าย แผน ไฟล์โครงการ
33 โครงการนิเทศบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 50,000.00 50,000.00 38,635.00 11,365.00
เบิกจ่าย แผน ไฟล์โครงการ
34 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้วยการตรวจสอบภายใน ตรวจสอบภายใน 50,000.00 50,000.00 49,760.00 240.00
เบิกจ่าย แผน ไฟล์โครงการ
35 โครงการส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 50,000.00 50,000.00 44,330.00 5,670.00
เบิกจ่าย แผน ไฟล์โครงการ
36 โครงการพัฒนาการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานของ สพป.น่าน เขต 1 อำนวยการ 30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00
เบิกจ่าย แผน ไฟล์โครงการ
37 โครงการพัฒนาการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ สพป.น่าน เขต 1 นโยบายและแผน 31,100.00 31,100.00 31,100.00 0.00
เบิกจ่าย แผน ไฟล์โครงการ
38 โครงการพัฒนาการศึกษาตามนโยบายเร่งด่วน นโยบายและแผน 200,000.00 250,000.00 232,930.00 17,070.00
เบิกจ่าย แผน ไฟล์โครงการ
39 ค่าพาหนะนักเรียนกรณีเรียนรวมหรือกรณีเลิกสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2566 (48 วัน) นโยบายและแผน 48,960.00 48,960.00 48,960.00 0.00
เบิกจ่าย แผน
รวม 2,132,260.00 2,132,260.00 2,051,770.00 80,490.00