โครงการ/รายการ ประเภทงบประมาณ งบประจำ ปีงบประมาณ 2566

โครงการ/รายการ ประเภทงบประมาณ งบประจำ ปีงบประมาณ 2566
ลำดับ โครงการ/รายการ กลุ่ม จัดสรร (บาท) อนุมัติจัดสรร (บาท) เบิกจ่าย (บาท) คงเหลือ (บาท)
1 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00
เบิกจ่าย แผน
2 ค่าเบี้ยเลี้ยงและพาหนะเดินทางไปราชการ สพป. 350,000.00 365,000.00 360,284.50 4,715.50
เบิกจ่าย แผน
3 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง สพป. 70,000.00 74,320.00 74,320.00 0.00
เบิกจ่าย แผน
4 ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สพป. 30,000.00 30,000.00 27,425.00 2,575.00
เบิกจ่าย แผน
5 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ สพป. 50,000.00 61,880.00 61,880.00 0.00
เบิกจ่าย แผน
6 ค่าซ่อมแซมอาคารสิ่งก่อสร้าง สพป. 100,000.00 81,600.00 80,100.00 1,500.00
เบิกจ่าย แผน
7 ค่ากำจัดขยะมูลฝอย สพป. 1,000.00 1,000.00 0.00 1,000.00
เบิกจ่าย แผน
8 ค่าวัสดุสำนักงาน สพป. 300,000.00 300,000.00 299,417.00 583.00
เบิกจ่าย แผน
9 ค่าวัสดุน้ำมันเชืื้อเพลิง สพป. 300,000.00 300,000.00 299,995.90 4.10
เบิกจ่าย แผน
10 ค่าใช้จ่ายบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ สพป. 40,000.00 40,000.00 40,000.00 0.00
เบิกจ่าย แผน
11 ค่าน้ำดื่ม สพป. 33,500.00 33,500.00 33,500.00 0.00
เบิกจ่าย แผน
12 ค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการ สพป. 80,000.00 0.00 0.00 0.00
เบิกจ่าย แผน
13 ค่าอาหาร อาหารว่างประชุมราชการ สพป. 200,000.00 200,000.00 181,810.00 18,190.00
เบิกจ่าย แผน
14 ค่าจ้างบุคลากร สพป. 99,000.00 85,646.00 85,645.12 0.88
เบิกจ่าย แผน
15 ค่าใช้จ่ายการบริหารจัดการกรณีเร่งด่วน สพป. 203,200.00 177,794.00 159,103.18 18,690.82
เบิกจ่าย แผน
16 ค่าไฟฟ้า สพป. 820,000.00 967,000.00 966,247.11 752.89
เบิกจ่าย แผน
17 ค่าน้ำประปา สพป. 70,000.00 80,000.00 79,683.63 316.37
เบิกจ่าย แผน
18 ค่าโทรศัพท์ สพป. 50,000.00 50,000.00 49,619.84 380.16
เบิกจ่าย แผน
19 ค่าไปรษณีย์โทรเลข สพป. 90,000.00 90,000.00 90,000.00 0.00
เบิกจ่าย แผน
รวม 2,916,700.00 2,967,740.00 2,919,031.28 48,708.72