โครงการ/รายการ ประเภทงบประมาณ งบเหลือจ่าย ปีงบประมาณ 2566

โครงการ/รายการ ประเภทงบประมาณ งบเหลือจ่าย ปีงบประมาณ 2566
ลำดับ โครงการ/รายการ กลุ่ม จัดสรร (บาท) อนุมัติจัดสรร (บาท) เบิกจ่าย (บาท) คงเหลือ (บาท)
1 บอ.19 คชจ.ในการเดินทางไปราชการ นโยบายและแผน 736.00 736.00 720.00 16.00
เบิกจ่าย แผน
2 บอ.43 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ นโยบายและแผน 160.00 160.00 0.00 160.00
เบิกจ่าย แผน
3 บอ.42 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ นโยบายและแผน 86.00 86.00 0.00 86.00
เบิกจ่าย แผน
4 บอ.61 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ นโยบายและแผน 2,178.00 2,178.00 1,560.00 618.00
เบิกจ่าย แผน
5 บอ.69 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ นโยบายและแผน 17,000.00 17,000.00 17,000.00 0.00
เบิกจ่าย แผน
6 บอ.93 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ นโยบายและแผน 9,481.00 9,481.00 9,432.00 49.00
เบิกจ่าย แผน
7 บอ.82 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ นโยบายและแผน 1,200.00 1,200.00 1,200.00 0.00
เบิกจ่าย แผน
8 บอ.116 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ นโยบายและแผน 172.00 172.00 0.00 172.00
เบิกจ่าย แผน
9 บอ.152 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ นโยบายและแผน 54,695.30 54,695.00 54,626.00 69.00
เบิกจ่าย แผน
10 บอ.140 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ นโยบายและแผน 396.00 396.00 360.00 36.00
เบิกจ่าย แผน
11 บอ.157 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ นโยบายและแผน 12,892.00 12,892.00 12,892.00 0.00
เบิกจ่าย แผน
12 บอ.148 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ นโยบายและแผน 356.00 356.00 0.00 356.00
เบิกจ่าย แผน
13 บอ.170 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ นโยบายและแผน 1,620.00 1,620.00 1,606.00 14.00
เบิกจ่าย แผน
14 บอ.185 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ นโยบายและแผน 800.00 800.00 800.00 0.00
เบิกจ่าย แผน
15 บอ.207 ค่าพาหนะรับ-ส่ง นักเรียนกรณีเรียนรวม เลิกสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2566 นโยบายและแผน 53,040.00 53,040.00 53,040.00 0.00
เบิกจ่าย แผน
16 บอ.207 ค่าสาธารณูปโภค - ไฟฟ้า สพป.น่าน เขต 1 สพป. 158,858.99 158,858.99 158,858.99 0.00
เบิกจ่าย แผน
17 บอ.207 ค่าสาธารณูปโภค - น้ำประปา สพป.น่าน เขต 1 สพป. 11,311.77 11,311.77 11,311.77 0.00
เบิกจ่าย แผน
18 บอ.207 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ สพป.น่าน เขต 1 สพป. 20,000.00 20,000.00 19,060.00 940.00
เบิกจ่าย แผน
19 บอ.207 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สพป. 38,089.24 38,089.24 24,608.00 13,481.24
เบิกจ่าย แผน
20 บอ.307 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สพป. 5,540.00 5,540.00 5,530.00 10.00
เบิกจ่าย แผน
21 บอ.309 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สพป. 900.00 900.00 0.00 900.00
เบิกจ่าย แผน
22 บอ.388 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สพป. 500.00 500.00 480.00 20.00
เบิกจ่าย แผน
23 บอ.371 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สพป. 408.00 408.00 0.00 408.00
เบิกจ่าย แผน
24 บอ.391 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สพป. 960.00 960.00 960.00 0.00
เบิกจ่าย แผน
25 บอ.462 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สพป. 832.00 832.00 0.00 832.00
เบิกจ่าย แผน
26 บอ.493 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สพป. 2,116.00 2,116.00 1,320.00 796.00
เบิกจ่าย แผน
27 บอ.526 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สพป. 479.00 479.00 418.00 61.00
เบิกจ่าย แผน
28 บอ.517 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สพป. 660.00 660.00 600.00 60.00
เบิกจ่าย แผน
29 บอ.554 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สพป. 1,484.00 1,484.00 1,440.00 44.00
เบิกจ่าย แผน
30 บอ.573 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สพป. 1,780.00 1,780.00 1,280.00 500.00
เบิกจ่าย แผน
31 บอ.594 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สพป. 1,313.00 1,313.00 0.00 1,313.00
เบิกจ่าย แผน
32 บอ.625 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สพป. 50,700.00 50,700.00 49,880.00 820.00
เบิกจ่าย แผน
33 ค่าเช่าบ้าน นโยบายและแผน 30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00
เบิกจ่าย แผน ไฟล์โครงการ
รวม 480,744.30 480,744.00 458,982.76 21,761.24