โครงการ/รายการ ประเภทงบประมาณ งบลงทุน รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2566

โครงการ/รายการ ประเภทงบประมาณ งบลงทุน รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2566
ลำดับ โครงการ/รายการ กลุ่ม จัดสรร (บาท) อนุมัติจัดสรร (บาท) เบิกจ่าย (บาท) คงเหลือ (บาท)
1 โรงเรียนในโครงการพระราชดำริฯ รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น(ประกิตเวชศักดิ์,บ้านนายาง) สพป. 834,000.00 834,000.00 0.00 834,000.00
เบิกจ่าย แผน
2 โรงเรียนคุณภาพชุมชน ค่าก่อสร้างอาคารเรียน 212ล/57-ข สำหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว รร.ศรีเวียงสาวิทยาคาร (งบผูกพัน) สพป. 12,264,800.00 12,264,800.00 2,238,393.14 10,026,406.86
เบิกจ่าย แผน
3 โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล รายการปรับปรุงซ่อมแซม (25 รายการ) สพป. 5,259,200.00 5,259,000.00 1,630,900.00 3,628,100.00
เบิกจ่าย แผน
4 โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล รายการค่าก่อสร้างโรงอาหาร แบบพิเศษ รร.บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) สพป. 5,290,000.00 5,290,000.00 0.00 5,290,000.00
เบิกจ่าย แผน
5 โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล รายการค่าก่อสร้างอาคารห้องสมุด รร.ศรีเวียงสาวิทยาคาร สพป. 2,870,400.00 2,870,400.00 749,438.20 2,120,961.80
เบิกจ่าย แผน
6 ค่าก่อสร้างบ้านพักครู 8 ครอบครัว โรงเรียนชุมชนบ้านนาคา อ.แม่จริม สพป. 4,142,000.00 0.00 0.00 0.00
เบิกจ่าย แผน
7 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ สำหรับโรงเรียนปกติ จำนวน 32 โรงเรียน สพป. 7,409,600.00 7,409,600.00 1,501,800.00 5,907,800.00
เบิกจ่าย แผน
8 ค่าก่อสร้างโรงอาหาร 84 ที่นั่ง โรงเรียนบ้านน้ำงาว สพป. 1,109,600.00 0.00 0.00 0.00
เบิกจ่าย แผน
9 ค่าก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมชาย 6 ที่/49 โรงเรียนบ้านสองแคว สพป. 672,900.00 0.00 0.00 0.00
เบิกจ่าย แผน
10 ค่าก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมหญิง 6 ที่/49 โรงเรียนบ้านปางเป๋ย สพป. 532,900.00 0.00 0.00 0.00
เบิกจ่าย แผน
11 ค่าก่อสร้างอาคารเรียน แบบ 105ล/58(ข) ต้านแผ่นดินไหว 4 ห้องเรียน โรงเรียนบ้านร่มเกล้า สพป. 7,344,000.00 0.00 0.00 0.00
เบิกจ่าย แผน
รวม 47,729,400.00 33,927,800.00 6,120,531.34 27,807,268.66