โครงการ/รายการ ประเภทงบประมาณ งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2566

โครงการ/รายการ ประเภทงบประมาณ งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2566
ลำดับ โครงการ/รายการ กลุ่ม จัดสรร (บาท) อนุมัติจัดสรร (บาท) เบิกจ่าย (บาท) คงเหลือ (บาท)
1 ครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา สพป. 50,400.00 50,400.00 50,304.00 96.00
เบิกจ่าย แผน
2 ค่าครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนโรงเรียนปกติ จำนวน 10 โรงเรียน สพป. 256,500.00 256,500.00 256,440.00 60.00
เบิกจ่าย แผน
3 ค่าครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 7 โรงเรียน สพป. 426,700.00 426,700.00 426,514.00 186.00
เบิกจ่าย แผน
4 ครุภัณฑ์การเรียนการสอน Coding ระดับมัธยมศึกษา แบบ 2 สพป. 119,900.00 119,900.00 119,806.11 93.89
เบิกจ่าย แผน
รวม 853,500.00 853,500.00 853,064.11 435.89