โครงการ/รายการ ประเภทงบประมาณ งบประมาณเหลือจ่าย งบดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2565

โครงการ/รายการ ประเภทงบประมาณ งบประมาณเหลือจ่าย งบดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2565
ลำดับ โครงการ/รายการ กลุ่ม จัดสรร (บาท) อนุมัติจัดสรร (บาท) เบิกจ่าย (บาท) คงเหลือ (บาท)
1 1. ค่าสาธารณูปโภคเขตพื้นที่การศึกษา นโยบายและแผน 144,000.00 144,000.00 144,000.00 0.00
เบิกจ่าย แผน
2 2. ค่าสาธารณูปโภคโรงเรียนในสังกัด นโยบายและแผน 230,005.65 230,005.65 226,889.62 3,116.03
เบิกจ่าย แผน
3 3. ค่าซ่อมแซมโรงเรียนประสบภัยธรรมชาติ (โรงเรียนบ้านน้ำลี) นโยบายและแผน 16,700.00 16,700.00 16,700.00 0.00
เบิกจ่าย แผน
4 4. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ สพป. 227,200.00 227,200.00 227,200.00 0.00
เบิกจ่าย แผน
5 5. ค่าวัสดุ สพป. 6,000.00 6,000.00 6,000.00 0.00
เบิกจ่าย แผน
6 6. ค่าตอบแทนคณะกรรมการฯ ตามระเบียบพัสดุฯ สพป. 15,000.00 15,000.00 15,000.00 0.00
เบิกจ่าย แผน
7 7. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ 22,890.00 22,890.00 22,890.00 0.00
เบิกจ่าย แผน
8 8. ค่าซ่อมแซมห้องประชุมเวทีวิชาการ อำนวยการ 100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00
เบิกจ่าย แผน
9 9. ค่าซ่อมแซมรถยนต์ราชการ อำนวยการ 8,010.00 8,010.00 8,010.00 0.00
เบิกจ่าย แผน
10 10. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการกลุ่มโรงเรียน นโยบายและแผน 85,000.00 85,000.00 85,000.00 0.00
เบิกจ่าย แผน
รวม 854,805.65 854,805.65 851,689.62 3,116.03