โครงการ/รายการ ประเภทงบประมาณ งบประมาณจากหน่วยงานอื่น ๆ ปีงบประมาณ 2565

โครงการ/รายการ ประเภทงบประมาณ งบประมาณจากหน่วยงานอื่น ๆ ปีงบประมาณ 2565
ลำดับ โครงการ/รายการ กลุ่ม จัดสรร (บาท) อนุมัติจัดสรร (บาท) เบิกจ่าย (บาท) คงเหลือ (บาท)
1 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในสังกัด สพป.น่าน เขต 1 สพป. 250,000.00 250,000.00 0.00 250,000.00
เบิกจ่าย แผน ไฟล์โครงการ
2 โครงการแข่งขันกรีฑานักเรียนเยาวชนระดับประถมศึกษาสังกัด สพป.น่าน เขต 1 สพป. 300,000.00 0.00 0.00 0.00
เบิกจ่าย แผน ไฟล์โครงการ
3 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 สพป. 480,480.00 480,480.00 0.00 480,480.00
เบิกจ่าย แผน ไฟล์โครงการ
รวม 1,030,480.00 730,480.00 0.00 730,480.00