โครงการ/รายการ ประเภทงบประมาณ งบประมาณจาก สพฐ. ปีงบประมาณ 2565

โครงการ/รายการ ประเภทงบประมาณ งบประมาณจาก สพฐ. ปีงบประมาณ 2565
ลำดับ โครงการ/รายการ กลุ่ม จัดสรร (บาท) อนุมัติจัดสรร (บาท) เบิกจ่าย (บาท) คงเหลือ (บาท)
1 35 งบประมาณเพื่อดำเนินการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด สพป. 22,000.00 22,000.00 15,373.00 6,627.00
เบิกจ่าย แผน ไฟล์โครงการ
2 148 โครงการส่งเสริมโรงเรียนคุณภาพของชุมชนด้วยนวัตกรรม SLC (School as Learning Community) เพื่อพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ สพป. 63,000.00 63,000.00 49,176.00 13,824.00
เบิกจ่าย แผน ไฟล์โครงการ
3 ค่าใช้จ่ายในการตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมินเพื่อให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ บอ.151 + บอ.419 สพป. 48,600.00 48,600.00 32,580.00 16,020.00
เบิกจ่าย แผน ไฟล์โครงการ
4 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามแนวทางการดำเนินงานดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน งวดที่ 1 และงวดที่ 2 (บอ.153 + 394) สพป. 25,000.00 25,000.00 24,970.00 30.00
เบิกจ่าย แผน ไฟล์โครงการ
5 179 งบประมาณในการดำเนินการจัดสอบภาค ก และภาค ข ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารัชราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. สพป. 365,870.00 365,870.00 365,870.00 0.00
เบิกจ่าย แผน ไฟล์โครงการ
6 208 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ( บอ.208/128,000+บอ.479/82,000+บอ.680/20,000) สพป. 230,000.00 230,000.00 21,000.00 209,000.00
เบิกจ่าย แผน ไฟล์โครงการ
7 โครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระราชจริยวัตรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี พ.ศ. 2565 สพป. 50,000.00 50,000.00 40,000.00 10,000.00
เบิกจ่าย แผน ไฟล์โครงการ
8 239 โครงการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (MT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 สพป. 22,880.00 22,880.00 22,880.00 0.00
เบิกจ่าย แผน ไฟล์โครงการ
9 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สพป. 162,000.00 162,000.00 38,780.00 123,220.00
เบิกจ่าย แผน ไฟล์โครงการ
10 โครงการส่งเสริมการแข่งขันนักเรียนด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ในเวทีการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565 สพป. 21,200.00 21,200.00 0.00 21,200.00
เบิกจ่าย แผน ไฟล์โครงการ
11 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่สุจริต ปี 2565 อำนวยการ 75,000.00 75,000.00 17,850.00 57,150.00
เบิกจ่าย แผน ไฟล์โครงการ
12 การดำเนินงานโครงการนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน "ศาสตร์แห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน" โครงการรักษ์ป่าน่าน ตามโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทักษะการเรียนรู้แห่งอนาคตตามบริบทพื้นที่ (เครือข่ายภาคเหนือ) ประจำปี 2565 ส่งเสริมการจัดการศึกษา 230,000.00 0.00 0.00 0.00
เบิกจ่าย แผน ไฟล์โครงการ
13 โอนจัดสรรงบประมาณโครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565 ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริมการจัดการศึกษา 10,000.00 0.00 0.00 0.00
เบิกจ่าย แผน ไฟล์โครงการ
14 552 ค่าใช้จ่ายดำเนินขับเคลื่อนโครงการค่ายเยาวชนรักษ์พงไพรเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ส่งเสริมการจัดการศึกษา 157,700.00 0.00 0.00 0.00
เบิกจ่าย แผน ไฟล์โครงการ
15 577 ค่าใช้จ่ายในการนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและการคัดเลือกผลงานดีเด่นด้าน Coding นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 10,000.00 0.00 0.00 0.00
เบิกจ่าย แผน ไฟล์โครงการ
16 593 ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา 2564 สพป. 5,000.00 0.00 0.00 0.00
เบิกจ่าย แผน ไฟล์โครงการ
17 648 ค่าใช้จ่ายในการอบรมโรงเรียนในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ระดับปฐมวัย นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 20,000.00 0.00 0.00 0.00
เบิกจ่าย แผน ไฟล์โครงการ
18 ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกล (DLTV) โรงเรียนปริยัติธรรม แผนกสามัญ นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 335,000.00 335,000.00 322,060.00 12,940.00
เบิกจ่าย แผน ไฟล์โครงการ
รวม 1,853,250.00 1,420,550.00 950,539.00 470,011.00