โครงการ/รายการ ประเภทงบประมาณ งบพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ 2565

โครงการ/รายการ ประเภทงบประมาณ งบพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ 2565
ลำดับ โครงการ/รายการ กลุ่ม จัดสรร (บาท) อนุมัติจัดสรร (บาท) เบิกจ่าย (บาท) คงเหลือ (บาท)
1 โครงการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 2,500.00 2,500.00 0.00 2,500.00
เบิกจ่าย แผน ไฟล์โครงการ
2 โครงการป้องกันและบรรเทาภัยคุกคามของ สพป.น่าน เขต 1 อำนวยการ 30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00
เบิกจ่าย แผน ไฟล์โครงการ
3 โครงการพัฒนาทักษะและสร้างเสริมประสบการณ์อาชีพตามความถนัดและความต้องการของผู้เรียน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 20,000.00 20,000.00 0.00 20,000.00
เบิกจ่าย แผน ไฟล์โครงการ
4 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการนำหลักสูตรสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 150,200.00 150,200.00 145,200.00 5,000.00
เบิกจ่าย แผน ไฟล์โครงการ
5 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 200,000.00 235,000.00 108,850.00 126,150.00
เบิกจ่าย แผน ไฟล์โครงการ
6 โครงการวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2564 (สทศ. 480,480 + เขตพื้นที่ 9,976) นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 9,976.00 9,976.00 9,096.00 880.00
เบิกจ่าย แผน ไฟล์โครงการ
7 โครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมิน PISA นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 4,950.00 4,950.00 0.00 4,950.00
เบิกจ่าย แผน ไฟล์โครงการ
8 โครงการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ส่งเสริมการจัดการศึกษา 200,000.00 0.00 0.00 0.00
เบิกจ่าย แผน ไฟล์โครงการ
9 โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 36,000.00 36,000.00 36,000.00 0.00
เบิกจ่าย แผน ไฟล์โครงการ
10 โครงการเสริมสร้างและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด สพป.น่าน เขต 1 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 120,000.00 318,690.00 289,080.00 29,610.00
เบิกจ่าย แผน ไฟล์โครงการ
11 โครงการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 บริหารงานบุคคล 10,000.00 7,500.00 9,360.00 -1,860.00
เบิกจ่าย แผน ไฟล์โครงการ
12 โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 15,000.00 17,600.00 0.00 17,600.00
เบิกจ่าย แผน ไฟล์โครงการ
13 โครงการโรงเรียนสวย ภูมิทัศน์สดใส ลดใช้พลังงาน จัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการจัดการศึกษา 15,000.00 15,000.00 0.00 15,000.00
เบิกจ่าย แผน ไฟล์โครงการ
14 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาด้วยการตรวจสอบภายใน ตรวจสอบภายใน 30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00
เบิกจ่าย แผน ไฟล์โครงการ
15 โครงการพัฒนางานประชาสัมพันธ์ สพป.น่าน เขต 1 อำนวยการ 34,000.00 34,000.00 30,000.00 4,000.00
เบิกจ่าย แผน ไฟล์โครงการ
16 โครงการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา/รองผู้อำนวยการสถานศึกษา พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 16,770.00 16,770.00 16,150.00 620.00
เบิกจ่าย แผน ไฟล์โครงการ
17 โครงการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาระยะเวลา 1 ปี ของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่ การศึกษา บริหารงานบุคคล 50,000.00 75,000.00 49,217.00 25,783.00
เบิกจ่าย แผน ไฟล์โครงการ
18 โครงการประเมินผลการปฏิบัติงานและพัฒนางานของผู้อำนวยการสถานศึกษา/รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพป.น่าน เขต 1 บริหารงานบุคคล 15,000.00 15,000.00 14,960.00 40.00
เบิกจ่าย แผน ไฟล์โครงการ
19 โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการฯ มีความเข้าใจในหลักเกณฑ์ฯ (PA) บริหารงานบุคคล 23,780.00 23,780.00 23,780.00 0.00
เบิกจ่าย แผน ไฟล์โครงการ
20 โครงการพัฒนาการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ สพป.น่าน เขต 1 นโยบายและแผน 100,230.00 100,230.00 83,622.00 16,608.00
เบิกจ่าย แผน ไฟล์โครงการ
21 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบายเร่งด่วน นโยบายและแผน 131,934.00 96,934.00 70,575.00 26,359.00
เบิกจ่าย แผน ไฟล์โครงการ
22 โครงการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการและตัดสินใจ ส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ 40,000.00 45,400.00 45,300.00 100.00
เบิกจ่าย แผน ไฟล์โครงการ
23 โครงการสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป บริหารงานบุคคล 22,150.00 22,150.00 0.00 22,150.00
เบิกจ่าย แผน
รวม 1,277,490.00 1,306,680.00 991,190.00 315,490.00